Update 29 mei

Tram 19 dreigt te verdwijnen. Je kunt je stem laten horen als je het daar niet mee eens bent.

DE PETITIE

https://tram19.petities.nl

Behoud tussen Sloterdijk en Diemen een goede OV-verbinding.

Het schrappen van tramlijnen en verlengde reistijden is onacceptabel voor de vele reizigers die afhankelijk zijn van deze levensader in Amsterdam.

 

Update 16 januari
Uitnodiging:
Startbijeenkomst Atelier Haven-Stad

Maandag 30 januari, 19.00 uur, Broedplaats Contact

We hebben als tuinpark vele malen gereageerd op plannen van de gemeente die van groot belang zijn voor de toekomst van ons tuinpark (Hoofdgroenstructuur, Raamwerk Haven-Stad, Omgevingsvisie etc), ingesproken op raadsvergaderingen en andere acties. Al met al was de conclusie dat er uiteindelijk weinig mee gedaan is, dat de hele inspraak een wassen neus is.
Vorig jaar hebben we ons met een aantal betrokken organisaties en buurtbewoners verenigd in De Buren van Haven-Stad West en een Raadsadres  naar de gemeente gestuurd. Resultaat: onder de vlag “samen stadmaken” is er een Atelier Haven-Stad opgezet waaraan alle betrokkenen die dat willen, kunnen deelnemen om samen te kijken hoe het anders kan.
Het gaat voor ons tuinpark met name om de doorgaande fietsroutes door de tuinparken en een trambaan. Het zou goed zijn als er ook tuinders van ons park meedenken en praten! Mocht je dat willen, geef je dan op voor dit Atelier.

Bekijk hier de  uitnodiging voor de startbijeenkomst.


Update 10 januari 2023
Inspraakreactie Vrienden van het Westerpark 

Geachte gemeenteraadsleden,

Wie kijkt naar het Westerpark op de Toetskaart Hoofdgroenstructuur zou denken dat het Westerpark een groot groen gebied is. De stenen gebieden, de Gashouder, alle gebouwen van de Westergas, de boulevard met stelton platen: alles is groen ingetekend. Het Westerpark is helaas een stuk minder groen als je er doorheen loopt en het park wordt intensief uitgeleend aan commerciële evenementenorganisatoren. De druk op het Westerpark is te hoog. Dat kaarten buurtbewoners al tien jaar lang aan bij de gemeente.

Daarnaast wordt in en om het Westerpark druk gebouwd. In de omgeving komen tienduizenden nieuwe bewoners, maar de reservering van groene recreatieruimte voor de bewoners blijft achter. Het Westerpark zal met o.a. de komst van Haven-Stad zeer druk worden, terwijl het park nu al overbelast is. Daarom pleiten wij al jarenlang voor meer ruimte voor groen en sport in de plangebieden van Haven-Stad.

Ten aanzien van de Hoofdgroenstructuur delen wij de zorgen van de groene buurtorganisaties van Amsterdam over de verzwakking van de hoofdgroenstructuur en de Technische Advies Commissie. Ook delen we de zorgen van de Bond van Volkstuinders. En van de Sportraad die stelt dat de belangen van sport en groen tegen elkaar worden uitgespeeld. In een stad die woningen bouwt, moet ruimte blijven om te leven: om een rondje in het park te lopen, om te sporten en om te genieten van frisse buitenlucht. Helaas zien we keer op keer dat er te weinig leefruimte wordt ingepland.

Kavel Westerpark West 

Soms is er een succesvolle uitzondering. Zo hebben volkstuinders, Vrienden van het Westerpark en buurtbewoners lang gestreden voor het toevoegen van een extra stuk groen in het Westerpark op kavel X. In plaats van toestemming voor de bouw van een nieuwe woontoren op het parkeerterrein van de voormalige ING-kantoren (Westerpark West) besloot de gemeenteraad deze kavel een groene bestemming te geven, o.m. omdat deze pal langs de ecologische Brettenzone ligt. (Zie besluit Algemeen Bestuur bestuurscommissie West Ontwerpbestemmingsplan, 2017 05-23; en Gecoördineerde bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Westerpark West, 2018 01-16.)

Raadslid Nuijens (GroenLinks) zei destijds hierover: “In 2032 loopt voor dit stukje het erfpachtcontract af dat de ontwikkelaar heeft. Dan hebben we de kans om het Westerpark

hier uit te breiden, op een plek waar de hoofdgroenstructuur vrij smal is. Als een kans als deze zich voordoet om de natuur te laten groeien, moet je dat wat mij betreft doen. Het is altijd onze bedoeling geweest om de hoofdgroenstructuur mee te laten groeien met de uitbreiding van de stad.”1

De gemeenteraad trok indertijd bijna vijf miljoen euro uit voor een groene entree van het Westerpark2. Vier jaar later lijkt de vergroening van kavel X mogelijk met een pennenstreek van tafel. In bijlage 3 (Overzicht van wijzigingen in beleidskader en toetskaart Hoofdgroenstructuur) staat:

Kavel ten oosten van Haarlemmerweg 504 uitgenomen aansluitend op lopende ontwikkelingen

De tekst en de kaart zijn zeer summier in informatie, maar we denken hieruit te lezen dat het gaat om kavel X. Uiteraard zijn wij als vereniging Vrienden van het Westerpark, de tuinparken en bewoners verenigd in Westerpark Groen! tegen het uitnemen van deze kavel en willen dat het college blijft inzetten op het vergroenen van kavel X. De twee grootste partijen in het nieuwe college stemden in 2018 voor de vergroening van kavel X3. Wij verwachten dat deze steun hiervoor blijft.

En wat zijn de lopende ontwikkelingen? De plannen voor een bus- of tramlijn en fietssnelwegen door het Westerpark? Dat is een plan waar al bijna 13.000 mensen protest tegen aantekenden (zie redhetwesterpark.nl).

Daarnaast nemen de Vrienden van het Westerpark en actieve buurtbewoners deel aan het Atelier over Haven-Stad waar gemeente, bewoners en ondernemers gezamenlijk plannen maken over Haven-Stad in plaats van participatie en inspraak achteraf. Met het uitnemen van deze kavel loopt de gemeente vooruit op de eigen plannen terwijl het Atelier juist wil bewerkstelligen dat er een gedragen plan van gemeente, bewoners en ondernemers komt. Op verschillende plekken binnen de gemeente lijkt er nu verschillend gewerkt te worden in dit dossier. Hoe kan de gemeente actieve en vernieuwende bewonersparticipatie verwachten als ondertussen het speelveld door de gemeente al wordt verkleind in de plannen van de Hoofdgroenstructuur?

Wij hopen dat uw raad het Westerpark niet zal verkleinen, maar vergroten zoals is toegezegd in 2018 door de raad en dat u de passage over de kavel in het Westerpark uit de stukken zult halen. En wij wensen de raad veel wijsheid en een zorgvuldige omgang met het groen van Amsterdam toe.

Met vriendelijke groet,

namens vereniging Vrienden van het Westerpark, de Tuinen van Westerpark en bewoners verenigd in Westerpark Groen!

Iris Poels, De Tuinen van Westerpark

www.vriendenwesterpark.nl 

info@vriendenwesterpark.nl 

1 https://www.parool.nl/nieuws/wint-woning-of-natuur-op-kavel-x-in-westerpark~b96a6431/2 https://www.dewestkrant.nl/vijf-miljoen-voor-groene-entree-westerpark

3 https://www.parool.nl/nieuws/streep-door-woontoren-aan-westerpark~bc2d7c66/

Diego Pos, voorzitter Vrienden van het Westerpark

 

Update 9 februari 2022

Updates over acties Haven-stad Reminder Groene Revolutie Amsterdam

Onlangs is er weer veel gebeurd vanuit de tuinparken in Westerpark ten aanzien van de gemeenteplannen rondom Haven Stad.

Er is op 19 januari weer ingesproken door De Tuinen van Westerpark tijdens de raadsvergadering Ruimtelijke Orde, ten aanzien van het Raamwerk Haven-stad. Eerdere inspraak en indiening zienswijze (juni 2021) heeft tot een nota van beantwoording geleid die heel onbevredigend was; geen wijzigingen ten aanzien van ‘stippellijntjes’ door het park, die zullen uitmonden in fiets- en trambanen. Het Raamwerk zou dan ook ter kennisname worden besproken in de raad op de 19e, maar door een motie van Partij voor de Dieren  wordt deze toch opnieuw weer ter stemming gebracht. Des temming is uitgesteld tot maart. De inspreektekst is in de bijlage te vinden.

Als vervolgactie is een fietstocht georganiseerd op 5 februari. Deze safari was georganiseerd door een aantal vertegenwoordigers van bewoners en organisaties uit de buurt die zich grote zorgen maken over de consequenties van het Haven- Stad Raamwerk. Annemiek Rigter heeft daarbij de Tuinen van Westerpark vertegenwoordigd.

Uitgenodigd waren de fractievoorzitters partijen Amsterdamse Gemeenteraad, de portefeuillehouders Commissieleden Ruimte & Vervoer & Wonen en de campagneleidingen gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam. Jammergenoeg lieten velen verstek gaan maar Groen links, Partij voor de Dieren, PvdA en CU als ook de programmamanager en anderen van Haven-Stad waren present. De fietstoch ging langs de Houthavens en Westerpark en de bezwaren tegen de plannen zijn geuit en alternatieven toegelicht.

Het ging daarbij om de geplande trambaan en de doorgaande fietspaden door de tuinparken heen. Ook al zegt men dat deze opties open laten om in de toekomst te onderzoeken, het is van groot belang nu het besluit te nemen deze opties definitief te schrappen en deze om de parken heen te plannen. Een uitbebreider versag van Annemiek zit in de bijlage.

We houden jullie op de hoogte van vervolgacties!

Tenslotte nog een reminder voor komende zaterdag: De Groene Revolutie Amsterdam. De manifestatie is het startschot van een bewonersnetwerk voor blijvende actie om een groenere stad af te dwingen. Het is een initiatief voor en door bewoners van Amsterdam die zich zorgen maken over het snelle verdwijnen van groen in de stad, en de geringe aandacht hiervoor van onze (groene) coalitie.

We ondersteunen als bestuur van VVS deze actie. Jullie kunnen als tuinders ook individueel jullie steun laten blijken, o.a. door  om 13.00 naar de Dam te komen op 12 februari. Onder andere Erik van der Putten, de voorzitter van de Bond van Volkstuinders, zal het woord nemen.

Daarnaast kun je ook online je steun kenbaar maken door ze te mailen en/of de flyers en posters te delen, online of op je raam plakken (je kunt printversies aanvragen bij ze). Alle informatie is hier te vinden: https://groenerevolutieamsterdam.nl/wakker-de-groene-revolutie-aan/


Update 12 juli 2021
RED HET WESTERPARK – DE RAAD HEEFT BESLOTEN

Aanpassing Omgevingsvisie 2050 voor de bus/tramverbinding door het Westerpark

Donderdagavond werd in de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2050 aangenomen. Het Westerpark kwam daarbij veelvuldig ter sprake, onze stem is doorgedrongen tot de Stopera. Er waren meerdere amendementen over het Westerpark.

Uiteindelijk werd een amendement aangenomen om op enkele plekken de tekst en kaartmateriaal over de OV-verbinding dwars door het Westerpark in de Omgevingsvisie aan te passen.
Maar het besluit is vaag en het houdt in dat de OV-verbinding tussen Bos en Lommer en Haven Stad onderzocht moet worden. Het is echter onduidelijk wanneer dat dan moet gebeuren. Daarmee blijft dus ook het risico bestaan dat op zich geschikte alternatieve tracé’s in de tussenliggende periode onmogelijk worden door andere bouwplannen!
Wethouder van Doornick beargumenteerde dat je niet een grote nieuwe wijk kan bouwen zonder te zorgen voor goede verbindingen. Daar zijn wij het allicht mee eens, maar we bepleiten alternatieve routes die het groen heel houden!
Verder deed de wethouder erg luchtig over ‘een streepje op de kaart’  en sprak ze nergens over de betekenis van het bestaande groen waar dat ‘streepje’ dwars doorheen getrokken is. Ongelooflijk.
Het belang van goed (en extra) groen voor diezelfde grote nieuwe wijk werd niet genoemd Er waren geen voorstellen ingediend om het Westerpark te vergroten.

BEKIJK HIER DE BEHANDELING VAN DE AMENDEMENTEN IN DE RAAD

Het aangenomen amendement is een eerste stap.
Maar het betekent ook dat het scenario dwars door het park nog altijd boven ons hoofd hangt. Zo ook de fietssnelwegen. Krachtige amendementen om de bus/tram verbinding in het Westerpark en ook de (fiets)verbindingen door de Amsterdamse tuinparken sowieso te schrappen hebben het helaas niet gehaald.

Het blijft dus zaak steeds de vinger aan de pols te houden en alert te blijven op alle plannen in en rond het Westerpark. We verwachten dat het Integraal Raamwerk Haven Stad na de zomer afgerond zal worden. Het kan zomaar zijn dat de snelwegen voor fiets, bus en tram hierin zomaar weer oppoppen …

Dank aan iedereen die aan onze Red het Westerpark oproepen gehoor heeft gegeven.

Zegt het voort zegt het voort
Deze strijd is nog niet gestreden, de petitie blijft daarom in de lucht. Blijf het onder de aandacht brengen bij vrienden, bekenden en iedereen die het Westerpark een warm hart toedraagt, deel het op FB en Twitter #redhetwesterpark
Red het Westerpark – Teken de petitie!

ER IS EEN PERFECT ALTERNATIEF

update 5 juli

RED HET WESTERPARK – TEKEN DE PETITIE
Laatste kans: donderdag 8 juli beslist de raad

De wethouder houdt nog altijd vast aan haar plannen om snelwegen voor fiets, bus en tram dwars door het park aan te leggen.

In de afgelopen week is er veel gebeurd. Al bijna 10.000 tuinders, buurtbewoners en andere Westerpark-liefhebbers ondertekenden de petitie. In de raadscommissievergadering spraken we in om onze bezwaren nogmaals toe te lichten.
Maar de wethouder houdt desondanks nog altijd vast aan haar plannen!

Tegen de pers vertelt zij dat de OV-baan er helemaal niet komt:
Er is (…) ‘geen sprake van (…) OV door het Westerpark’, zegt ze.
Maar in de raadscommissievergadering zegt ze iets heel anders. Namelijk dat de plannen voor fietssnelwegen vanaf 2030 en voor OV door het park vanaf 2040 spelen en daarom nu toch wel in de plannen moeten!
Maar ook in 2030 willen wij geen supersnelle vrijliggende, geasfalteerde fietspaden door het park, net zo min als OV-wegen in 2040. Daarom moeten die nu uit de Omgevingsvisie worden geschrapt én moeten de perfecte alternatieven erin! Snelle fietspaden kunnen makkelijk langs het Westerpark net als bus of tram.

BEKIJK HIER HET ANTWOORD VAN DE WETHOUDER IN DE RAADSCOMMISSIEVERGADERING

Gelukkig is het nog niet te laat!
Op 8 juli beslist de raad over de Omgevingsvisie 2050. Laat zo snel mogelijk van je horen. Teken de petitie.

Waarom nu een petitie?
Het is van groot belang dat Omgevingsvisie 2050 nu aangepast wordt. Voordat het te laat is en er in 2040 geen weg meer terug blijkt te zijn!

Wij willen een Omgevingsvisie zonder snelwegen voor fiets, bus en tram dwars door het Westerpark. Maar met het perfecte alternatief erin, met een vergroot Westerpark en routes voor snelverkeer er omheen. Want in de komende jaren borduurt de uitwerking van alle deelgebieden voort op de Omgevingsvisie. En worden er door de gemeente en ontwikkelaars grondaankopen en investeringen gedaan. Als dat allemaal gebeurt op basis van de huidige visie, dan is er straks geen weg meer terug.

Gek genoeg zegt deze GroenLinks wethouder niets over het verlies aan rust en ruimte voor mens, plant en dier. Het belang van groen ruilt ze in voor luttele tijdwinst van wegen dwars door het Westerpark. Hoe meer mensen er straks in Haven Stad wonen, des te belangrijker het is dat er voldoende groene ruimte beschikbaar is.
Juist dan moet je het Westerpark niet in stukken snijden.

ER IS EEN PERFECT ALTERNATIEF

Wij hebben een perfect alternatief ingediend waarbij:

 • het Westerpark niet aan stukken wordt gesneden door snelfietswegen en OV-banen
 • het Westerpark niet wordt verkleind maar vergroot
 • de rust en ruimte voor mens, plant en dier behouden blijft
 • naar de inspraak en participatie wordt geluisterd
 • eerdere raadsbesluiten en moties worden uitgevoerd.

Maar dat wordt nu allemaal plotseling genegeerd met de plannen in de Omgevingsvisie 2050. Dit college is geen betrouwbare overheid! Dit college wil niet luisteren.

Wij begrijpen niet hoe dit kan. In deze tijd. Van een college dat groen en participatie hoog in het vaandel heeft staan.
Dit onzalige plan moet nu van tafel.

GEEF JE MENING!

Hoe meer mensen van zich laten horen, hoe beter!
Doe het voor 8 juli!

Op donderdag 8 juli beslist de raad over de Omgevingsvisie 2050. Laat voor die tijd van je horen. Vraag hen met klem om niet in te stemmen met het plan van de gemeente, maar te kiezen voor ons alternatief. Teken de petitie, stuur eventueel een bericht naar politieke partijen in Amsterdam, vooral die van de coalitie (GL, PvdA, SP en D66).

Doe het snel, de raad beslist al op 8 juli!

Zegt het voort, zegt het voort!
Deel de petitie, help met handtekeningen ophalen.
#redhetwesterpark

Meer informatie over de Omgevingsvisie en de Nota van Beantwoording kun je hier vinden:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/fijne-buurten/omgevingsvisie/

En over het Raamwerk Haven-Stad hier:
https://www.amsterdam.nl/projecten/haven-stad/

De reactie van Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer (samen De Tuinen van Westerpark) vind je hier.


IN DE MEDIA

 • AT5 fietssnelwegen en mogelijke ov-verbinding door Westerpark: “Als je  nu niet ingrijpt ben je te laat”
 • Westkrant Protest tegen plannen OV en fietspaden door volkstuinen Westerpark
 • Parool Huurverhoging volkstuinen voorlopig van de baan
 • Westkrant Nemoland in Westerpark mag toch blijven
 • Parool Volkstuinenprotest effectief: huurstijging van de baan
 • Parool Investeer in cohesie: Blijf van tuinparken af
 • RTL Nieuws Gerards volkstuintje wordt bijna tien keer zo duur door plannen gemeente
 • Hart van Nederland Amsterdamse moestuin wordt onbetaalbaar
 • Telegraaf Amsterdam maakt volkstuin tot 700 procent duurder
 • NOS Volkstuinen onder druk door woningbouw en hoge huren. “Ik verkoop de boel maar”
 • Nieuwsuur Zonder die huurverhoging was ik wel gebleven
 • Parool Wethouder: lagere huur volkstuinen bespreekbaar
 • Trouw Enorme huurverhoging dreigt voor Amsterdamse volkstuinders
 • NRC Aanval op de ziel van volkstuinen
 • Een Vandaag  Tuinders vrezen dat volkstuinen moeten wijken voor nieuwbouw
 • Parool Wil Amsterdam kwetsbaren naar Zaanstad of Almere jagen?
 • Volkskrant Teun van der Keuken: Groen Links blijf van de volkstuinen af
 • Twitter Wilt u meer of minder golfbanen in Amsterdam? (En nog veel meer op twitter)
 • Gemeente Amsterdam Huurverhoging volkstuinparken  gesprek van de dag
 • AT5 Ruim 20000 handtekeningen tegen huurverhoging voor volkstuintjes
 • Parool Volkstuinders over huurexplosie” ‘Deze verhoging is me te gortig
 • Broadcast Amsterdam Waiting for gardens post nl& jabs (Engelstalig radio-item)
 • Westkrant Storm van protest tegen huurverhoging volkstuinparken
 • Parool Partij voor de tuintjes (ingezonden brief)

Een beter alternatief (update volkstuinbeleid)

Update 23 juni

Fietspaden en trambanen dwars door ons park verdwijnen maar niet uit de plannen

De besturen van De Tuinen van Westerpark hebben in een brief aan de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam laten weten bijzonder teleurgesteld te zijn over de concept Nota van Beantwoording Zienswijzen (p.89 NvB) én in de voorgestelde door te voeren wijzigingen in de nieuwe concept Omgevingsvisie 2050 (p.7/90 NvB).
Veel buurtbewoners, tuinders en bezoekers van het Westerpark hebben de moeite genomen een zienswijze in te dienen op de Omgevingsvisie 2050 en het Integraal Raamwerk Haven-Stad. Dat is geen sinecure: veel bladzijden met ronkende taal, veel jargon en veel complexe, tegenstrijdige kaarten. Dat kostte veel tijd en moeite. Het is teleurstellend wat daarvan is terug te zien. In de brief zijn de belangrijkste onwaarheden en bezwaarpunten kraakhelder op een rijtje gezet. Lees hier het  Standpunt De Tuinen van Westerpark aan de commissie RO en teken de petitie die binnenkort hier op de site wordt geplaatst. Op 30 juni vergadert deze commissie Ro opnieuw over omgevingsvisie en de visie havenstad waarin de ov-baan dwars door de volkstuinen in staat. LAAT JE HOREN!

Update 15 juni

Update 22 juni

Zienswijze Havenstad ingediend

De besturen van Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer hebben namens de zeshonderdvijftig leden van beide volkstuinparken en met instemming van de Bond van Volkstuinders een zienswijze op de gemeentelijke plannen voor Haven-Stad. Deze plannen hebben grote gevolgen voor de toekomst van ons mooie tuinpark.

Bekijk hier het plan of hier het Haven-Stad deelproject ‘Westerpark’.

Update 15 april

Inspraak plannen Haven-Stad

De inkt van de gemeentelijk pen droogt maar niet op.. opnieuw is een plan de wereld in geslingerd met grote gevolgen voor ons tuinpark, namelijk het Integraal Raamwerk Haven-Stad.

Met dit plan wil de gemeente 40.000 tot 70.000 woningen aan de stad toevoegen in het gebied direct ten noorden van ons tuinpark aan de andere kant van de spoorlijn. Als we niet oppassen, lijkt dit plan nog veel grotere gevolgen te hebben voor ons tuinpark dan alle voorgaande. Zo staat er een tramlijn door ons tuinpark getekend en komen er ook weer de fietspaden voorbij! Belangrijk is ook om je te realiseren dat dit zich niet gaat afspelen in de verre toekomst!

Het Integraal Raamwerk Haven-Stad is echter nog niet definitief. Het is tot en met 2 juni a.s. mogelijk om de gemeente te laten weten wat je van deze plannen vindt. DAT IS EN BLIJFT HEEL HARD NODIG!

Natuurlijk gaan we ook als bestuur weer scherp en kritisch reageren op deze plannen en we nodigen alle tuinders uit om datzelfde te doen. Dat kan via de inspraak bij de gemeente (klik op onderstaande link) maar je kunt ook een mail sturen naar bestuur@sloterdijkermeer.nl. We gaan vanaf 22 april a.s. werken aan onze gezamenlijke reactie en nemen dan je reactie mee.

Op maandag 17 en dinsdag 18 mei zijn er online publieksbijeenkomsten. De gemeente licht hier het Integraal Raamwerk Haven-Stad toe en er kunnen vragen worden gesteld. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor deelname link zie www.amsterdam.nl/havenstad.


LAAT JE HOREN! Dien ook een zienswijze in

Veel groen gespin, weinig concrete wol en stiekem een verkeersweg door de parken

Concept Omgevingsvisie 2050
Er ligt weer een plan van de gemeente ter inspraak: de omgevingsvisie 2050. Die moet de oude stadsvisie tot 2040 vervangen. Denk nou niet dat zal mijn tijd wel duren. Dit is echt de moeder van alle plannen. Hieraan moeten, als hij door de gemeenteraad wordt aangenomen, alle volgende plannen van de gemeente getoetst worden, ook die over de volkstuinen. Je kon tot en met 3 maart inspreken.

Een van de vijf strategische keuzes waar het bestuur van uit wil gaan is rigoureuze vergroening. Mooi, denk je dan, dat is vast meegenomen voor ons als tuinders. Maar laat je niet bedotten, als het over de volkstuinen gaat blijkt dat rigoureus vergroenen opeens helemaal niet vanzelfsprekend. De volkstuinen blijken een soort blanco stuk op de kaart waarin ambtenaren en politici vrijelijk hun projecten kunnen plempen.
Als je tuintje en onze mooi volkstuinparken je aan het hart gaan, moet je (weer) in de pen klimmen en je stem laten horen!

Inmiddels hebben De Tuinen van Westerpark – waar Sloterdijkermeer een onderdeel van is namens ons een zienswijze (zo heet die inspraak) ingediend, maar het kan geen kwaad als elke tuinder en bezoeker zijn stem laat horen! Bekijk hier de zienswijze van De Tuinen van Westerpark. En/of laat je inspireren door de zienswijze van Iris. Je kunt deze ook downloaden en al dan niet naar eigen smaak aanpassen.

Mail je zienswijze naar omgevingsvisie@amsterdam.nl of stuur een brief naar de gemeenteraad van Amsterdam:  Directeur Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Doe dit uiterlijk op 3 maart 2021.

update 11 december

Wethouder op vingers getikt door gemeenteraad
De gemeenteraad besprak woensdag 9 december de uitvoeringsstrategie volkstuinen. Hierin werd duidelijk dat de commissieleden de insprekers goed hebben begrepen. In duidelijke taal spraken diverse leden zich uit tegen het plan. Zo stelde Jennifer Bloemberg van de PvD dat er “geen enkel draagvlak is voor de plannen en dat deze mensen met een groen en sociaal hart uit de stad jaagt”.

Bloemberg: “Veel beschermde diersoorten vinden een waardevolle plek op de tuinparken, zoals de ransuil of de ijsvogel. Door het nieuwe volkstuinenbeleid van de wethouder, kwam er echter een nieuwe bedreigde diersoort bij: de Amsterdammer die op zoek is naar natuur en rust. en wat krijgen zij ervoor terug? De geldwolf, die jachtig struint langs alle tuintjes en de mensen de stuipen op het lijf jaagt met een hoge tuinhuur.”
Meerdere partijen volgde deze inzet door zich ook uit te spreken tegen de plannen en spraken hun verwondering uit over het proces waarbij de goede plannen vanuit de tuinders zelf niet zijn meegenomen.
De raadsvergadering is terug te luisteren via deze link. De bespreking van het volkstuinenbeleid start bij 58′.

update 9 december

Inspreekavond: indrukwekkend en overtuigend betoog van Amsterdammers met hart voor de stad

Meer dan honderd tuinders en andere betrokkenen maakt donderdag 8 december gebruik van de inspraakavond. Het was een indrukwekkende zitting waarop spreker naar spreker(vanwege corona via het scherm) de commissie Ruimtelijke Ordening helder uitlegde wat er mis is met de plannen van de gemeente.

In opvallend goed voorbereide, ultrakorte  betogen werd het ene na het andere steekhoudende argument tegen de uitvoeringsstrategie aangedragen.
Overtuigend maakten de sprekers duidelijk dat de volkstuinen als geen ander zorgen voor sociale cohesie, voor natuur in de stad, voor verbinding, voor ontmoeting tussen jong en oud.
Keer op keer kregen de commissieleden van een spreker met een persoonlijk verhaal te horen hoe absurd het is om de huren exorbitant te verhogen, het vrijwillige en voor de gemeente goedkope onderhoud van het groen om zeep te helpen, asfaltfietspaden dwars door de tuinen te leggen en met een onbeperkte openbaarheid elke volkstuin tot stadspark om te dopen.
Van half acht tot bijna middernacht luisterde de commissie naar Amsterdammers met hart voor hun tuin en hart voor hun stad.

update.8 december

Wethouder biedt excuses aan

Wethouder Marieke van Doorninck bood maandag 7 december in een gesprek met de voorzitters van alle tuinparken, de Bond, en Eric van der Putten als spreker namens het Alternatieve Plan haar excuses aan voor alle commotie en onrust die is ontstaan over de plannen van de gemeente met de volkstuinen.

Ze erkende dat er sprake is van een vertrouwensbreuk die hersteld moet worden. Mede dankzij de massaal ondertekende petitie, de publiciteit en het Alternatieve Plan maakt ze een pas op de plaats. De wethouder gaf aan opnieuw met de tuinbesturen om tafel te willen en een benadering van onderaf te kiezen.

De (nota van beantwoording) Uitvoeringsstrategie, het beleidsplan van de Bond (Spijkers met Koppen) en het Alternatieve Plan zullen naast elkaar gelegd worden. Belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij de huurprijs, het tot 20 procent openbaar maken van de parken en de fietspaden.

De wethouder gaf aan in overleg met de parken tot echt maatwerk te willen komen. Overigens had ze het daarbij nog wel over ‘bepaalde kaders vanuit de gemeente’ en dat het soms zoeken zal zijn. Concreet betekent dit dat de besluitvorming voorlopig is uitgesteld tot februari en dus niet al  in december in de Raad komt.

Komende woensdag bespreekt Van Doornick dit met de raadcommissie bespreken. In de komende weken wil ze met de Bond, afgevaardigden van het Alternatieve Plan en een aantal tuinparken in gesprek. Tussentijds zal er weer een meeting komen met alle tuinparken. Uiteindelijk moet er dan een plan komen waar hopelijk iedereen mee kan leven.

Een enorme stap in de goede richting! Het Alternatieve Plan kwam precies op tijd.

 

Schoffel de tuinders niet onder – update 6 december

Een beter alternatief

De petitie ‘Behoud de Amsterdamse Volkstuinen’ is 25.000 keer getekend, er is veel aandacht geweest in de pers (zie overzicht hieronder), veel tuinders hebben mails gestuurd aan de gemeenteraadsleden om hun ongerustheid over de huurverhoging en de plannen over openbaarheid en doorgaande fietspaden te laten weten.

Een beter alternatief
De besturen van verschillende tuinparken kwamen met een beter alternatief voor dit gemeentelijk volkstuinenbeleid. Dit plan ‘‘Een beter alternatief‘ is toegezonden aan wethouder Marieke van Doorninck en de gemeenteraadsleden van de Commissie Ruimtelijke Ordening. Van Doorninck gaat op maandag 7 december het gesprek aan met de tuinparkbesturen en de Bond. Wij zullen hier uiteraard ook aan deelnemen.

Beeldmateriaal voor postertjes, mondkapjes, postings sociale media
De afbeeldingen kunnen worden gebruikt als bijvoorbeeld een beeld op een mondkapje of om te printen en achter je raam te bevestigen.

Lees hier uitgebreidere informatie over de plannen van de gemeenten, alle al genomen acties, hoe je het beeldmateriaal kunt downloaden en wat jij nu verder nog kunt doen.

Na de publicatie door de gemeente van de plannen voor de Amsterdamse volkstuinen, is er veel gebeurd: De petitie ‘Behoud de Amsterdamse Volkstuinen’ is nu 25.000 keer getekend en laat daarmee een krachtig geluid horen tegen de huurverhoging, er zijn spandoeken opgehangen, er is veel aandacht geweest in de pers (0.a. AT5, De Telegraaf, NRC, Volkskrant, Parool, buurttelevisie), veel tuinders hebben mails gestuurd aan de gemeenteraadsleden om hun ongerustheid over de huurverhoging en de plannen over openbaarheid en doorgaande fietspaden te laten weten. Ook zal er a.s. dinsdag 8 december (wanneer de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad het gemeentelijk plan bespreekt) door heel veel mensen en tuinen worden ingesproken. Lees onderaan deze pagina wat je tot 8 december nog kunt doen.

Ondertussen is er door de besturen van verschillende tuinparken gewerkt aan een beter alternatief voor dit gemeentelijk volkstuinenbeleid. Dit alternatieve plan is gebaseerd op het Plan van Aanpak Tuinen van Westerpark (waaronder Sloterdijkermeer) dat in onze najaars ALV 2019 is aangenomen en dat vervolgens aan de gemeenteraad en de wethouder is aangeboden (en toen ook omarmd).

Dit alternatief geeft een beter resultaat voor behoud en verdere ontwikkeling van de tuinparken dan het plan van de gemeente; dit tegen mindere gemeentelijke kosten en minder inzet van de gemeente.

Het gaat dan om:

 • betere toegankelijkheid
 • betere natuurwaarden
 • beter voor de buurt
 • betere en meer diverse tuinen
 • beter financieringsmodel

De tekst van dit alternatief  Een beter alternatief‘ is ondertekend door de Bond van Volkstuinders en door 15 tuinparken (waaronder Sloterdijkermeer) en toegezonden aan wethouder Marieke van Doorninck en de gemeenteraadsleden van de Commissie Ruimtelijke Ordening.

 Gesprek met de wethouder
Van Doorninck gaat op maandag 7 december het gesprek aan met de tuinparkbesturen en de Bond. Wij zullen hier uiteraard ook aan deelnemen.

 Inspraakavond 8 december
Op 8 december 2020 organiseert de Commissie Ruimtelijke Ordening een inspreekavond. De belangstelling voor deze inspreekavond is groot. Er zijn al meer dan 70 aanmeldingen ontvangen. Om alle insprekers in staat te stellen het woord te voeren, heeft de voorzitter de maximale inspreektijd terug gebracht van drie minuten tot twee minuten.

Ralph Greveling (voorzitter Bond) spreekt in namens de Bond van Volkstuinders, Annemiek Rigter (voorzitter Sloterdijkermeer) spreekt in naam Tuinpark Sloterdijkermeer en Eric van der Putten (tot afgelopen zaterdag bestuurslid van Sloterdijkermeer) spreekt in om “Een beter alternatief” onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen.

Meerdere volkstuinparken streven ernaar de inspraak te bundelen zodat één inspreker namens meerdere belanghebbenden inspreekt. Die initiatieven leiden tot een (veel) kleinere groep insprekers waardoor meer ruimte ontstaat om de standpunten te verwoorden.

Heb je jezelf opgegeven om in te spreken maar wil je liever je inspreektijd bundelen en afstemmen met anderen? Neem dan even contact op via bestuur@sloterdijkermeer.nl  

Brief van de wethouder aan de gemeenteraad
Wethouder Van Doorninck heeft op 3 december een Raadsbrief  geschreven aan de gemeenteraad. Deze brief bevat maar enkele aanpassingen voor wat betreft de huurprijs. In ieder geval kan er worden gesproken over een tegemoetkoming voor lagere inkomens alsmede over de korting vanwege de maatschappelijke diensten die de volkstuinparken leveren. Ook de opslag in het nieuwe tarief voor het aanleggen van rioolsystemen staat nu ter discussie. Maar helaas is het uitgangspunt voor het hoge tarief is nog steeds het laagste normbedrag binnen de gemeente voor verhuur van particulier groen (€ 6,01 / m2). 

Beeldmateriaal voor postertjes, mondkapjes, postings sociale media

De afbeeldingen kunnen worden gebruikt als bijvoorbeeld een beeld op een mondkapje of om te printen en achter je raam te bevestigen. Als je op 8 december inspreekt via Teams dan kunnen deze afbeeldingen als achtergrond worden gebruikt. Bij de menubalk het icoon met de drie puntjes aanklikken, daarna optie achtergrond effecten aanzetten en dit bestand kiezen.

Heb je nog vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail dan naar bestuur@sloterdijkermeer.nl


Schoffel de volkstuinen niet onder!

Hoe zit het in elkaar met de besluitvorming van de gemeente over de volkstuinen? En wat kun jij doen? (DOE DIT VOOR 8 DECEMBER)

De Nota van Beantwoording waar we op 8 december op kunnen reageren tijdens de speciale inspraakavond is de reactie van het college op de inspraak op de Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid (juni van 2020). In die nota Uitvoeringsstrategie staan plannen voor de ruim 40 volkstuinparken van Amsterdam. Die plannen wijken erg af van de voorstellen waar wij, Sloterdijkermeer en Nut en Genoegen, het met de gemeente al over eens waren en die goedgekeurd zijn door de gemeenteraad deze zomer. Gemaakte afspraken worden geschonden als deze nota wordt aangenomen!

De Uitvoeringsstrategie gaat helemaal voorbij aan het feit dat Sloterdijkermeer en Nut&Genoegen al bijna vier jaar met de gemeente in gesprek zijn, vervolgens afspraken hebben gemaakt en nu bezig zijn ons plan van aanpak uit te voeren. Die afspraken zijn vastgelegd in besluitvorming van de gemeenteraad in februari 2020 (nog maar 8 maanden geleden!!) over het Westerpark. Daarbij is niet uitgegaan van publiekrechtelijke openbaarheid van delen van de parken, maar van een ruime openstelling, niet alleen in tijd maar ook in het aantal toegangen. Daarbij blijven de parken één ondeelbaar geheel, blijven de tuinders zelf alle terreinen beheren en onderhouden en komen er geen doorgaande fietsroutes in het park. We maken mooie wandelroutes en stellen terreinen open voor mensen en organisaties uit de buurt. Dat is de vrucht van discussies binnen de parken en met de gemeente.

De hoofdlijnen zijn in februari van dit jaar door de gemeenteraad bevestigd en de wethouder ruimtelijke ordening heeft toen haar steun voor ons plan van aanpak uitgesproken. De Uitvoeringsstrategie gaat uit van een totaal andere benadering; 20% van het gebied krijgt een openbare bestemming en daarmee worden de parken opgedeeld in delen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, letterlijk (door grote heggen als een Trumpiaanse grensmuur) afgeschermde delen, en de delen met de tuinen die in beheer blijven bij de tuinparken. Een opdeling van de parken, in flarden in snippers. Parken die al bijna 100 jaar bij ons in beheer zijn. Parken, die in een drukke stad een oase van groen zijn voor wandelaars en natuurzoekers.

De Nota van Beantwoording bestaat uit adviezen aan de raad over wat te doen met de volkstuinen.

 • De Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid komt eerst (9 december) in de raadscommissie RO (Ruimtelijke Ordening). In die commissie vindt de echte discussie plaats.

De commissie RO bestaat uit 1-2 gemeenteraadsleden per politieke partij. Eigenlijk is die commissie RO de plek waar de belangrijkste besluiten vallen. Hier vind je de namen en emailadressen van de leden van de commissie RO (je moet op hun naam klikken),

 • Binnen die commissie zijn de partijen van de coalitie (GroenLinks, SP, D66 en PvdA) degenen die het meeste te zeggen hebben. Zij zijn het dagelijks bestuur en hebben de meerderheid in de raad. Verantwoordelijk is de wethouder Ruimtelijke Ordening, en Grondzaken: Marieke van Doorninck (Groen Links). Burgemeester en Wethouders, hebben als leidraad afgesproken te gaan voor een  : Rechtvaardige stad, verbonden stad, vrije stad, democratische stad, en duurzame stad.
 • De gemeenteraad (45 leden) gaat tijdens de gemeenteraad van 16/17 december 2020  besluiten nemen. Met moties en amendementen kan het volkstuinenbeleid misschien nog aangepast worden. Daarvoor moeten wij hen benaderen!
 • Daarna moet het college van B&W de besluiten van de raad uit laten voeren door de ambtenaren door hen gerichte opdrachten te geven. In die fase valt er meestal niet veel meer te veranderen aan plannen.

Wat kun jij doen:

Laat je stem deze week horen. Stuur zo snel mogelijk een persoonlijke email met jouw verhaal naar een van de leden van de commissie RO, bij voorkeur van een partij waar je iets mee hebt, of op zou stemmen, en leg uit wat je vindt van de voorgenomen plannen voor de volkstuinen. Hier lees je wat suggesties voor argumenten waar de verschillende partijen gevoelig voor zijn. Of ga in gesprek met een politicus of een journalist die je kent. 

Doe het voor 8 december. Fijn als je ons weten wat je gaat doen, via mail@irisdeveer.nl dan kunnen we zorgen voor een zo groot mogelijk bereik en voorkomen dat sommige raadsleden een lawine over zich heen krijgen die contraproductief zou kunnen werken.

 • Focus niet alleen op de huurverhoging, maar probeer een breder perspectief te kiezen.
 • Maak je verhaal persoonlijk. Vertel wat de volkstuin(parken) voor jou betekenen en wat het plan voor jou gaat veranderen.
 • Houd het puntig.
 • Emotie werkt goed, schelden niet.

Hier zijn een paar suggesties van argumenten en aspecten waar per partij mensen mogelijk gevoelig voor zijn. Kies die punten (niet te veel) en die formuleringen die jou het meeste aanspreken, neem ze over, pas ze aan, vul ze aan.

Het is een lang stuk om helemaal te lezen. Ga naar de partij van je keuze en pik er uit wat je aanstaat.

Groen Links (5 leden in de commissie RO, zit in de coalitie, en levert de betrokken wethouder en is de partij van de burgemeester)

woordvoerder Nienke van Renssen 

Hier hebben we meer argumenten staan dan bij de andere partijen, deze partij heeft de meeste leden in de raad en in deze commissie en levert de betrokken wethouder.

GroenLinks zou de partij voor groen, leefomgeving etc moeten zijn, maar is ook altijd voor fietspaden. Gevoel voor de onderliggers, meer gericht op jong dan op oud.

Tegen de huurverhoging:

 • Volkstuinieren is delen, daarbij past geen huur vermenigvuldigen! Volkstuinders investeren veel tijd, energie en arbeid in het groen, stimuleren de biodiversiteit en betalen huur. Zij dragen zo bij aan goedkoop beheerde groengebieden voor iedereen. Daar past geen commerciële grondhuur bij. Zij zijn geen onroerend goed- bezitters of ondernemers die met gemeentegroen hun winst willen vergroten.
 • Wat voor de tuinders een niet op te brengen godsvermogen is, is voor de gemeentelijke begroting een niemendalletje. Buitenproportioneel!
 • Een huurverhoging van 400-500% is buiten proporties, zelfs de meest geldbeluste huisjesmelker durft het niet zo bont te maken. De volkstuin is geen privé groen ergens in Amsterdam. Als dat het was zou je het legaal mogen betegelen en het huis dat erop staat met winst mogen verkopen, dat willen en doen wij volkstuinders niet! Wij zorgen voor parken die voor iedereen toegankelijk zijn. In ruil daarvoor willen we erkenning in de vorm van een passende huur en veiligheid voor onze mensen en onze eigendommen, dus tuinen dicht als het donker is.
 • Gewenning en actualisering noemt deze nota het, dat in 2 jaar de huur met 400/500% verhoogd wordt. Wij noemen het uitbuiting en uitsluiting!
 • De nota gaat er van uit dat 25% van de tuinders de huurverhoging niet kan betalen. Die moeten dan maar “huursubsidie:” krijgen van hun mede tuinders. Veel mensen willen hun hand niet ophouden en al helemaal niet bij hun buren.
 • De gemeente onderschat de hoeveelheid volkstuinders met een inkomen  beneden modaal (‘de lage inkomens’); ze noemen maximaal 25%, maar dat is uit de lucht gegrepen. Er zijn naar verhouding meer volkstuinders met een kleine beurs.  Deze tuinders zullen zich te veel schamen om hun hand op te houden bij medetuinders of de bond. Ze worden teruggestuurd naar hun bovenwoning en buiten de ring.
 • Wie wil zijn financiële hebben en houden blootgeven aan zijn buren en medeleden van de vereniging? Dan is het gedaan met je privacy. 
 • De nota rept niet van de andere 75% van de tuinders met een middeninkomen die gewoon de huur moet opbrengen, plus de arme 25% moet bijstaan. Voor veel middeninkomens is dit ook niet op te brengen.
 • De regeling voor lage inkomens is fraudegevoelig en brengt de privacy in gevaar. Het zorgt voor een stalinistisch controleapparaat binnen verenigingen of de bond. Inkomensmaatregelen en armoedebeleid horen thuis bij de gemeente. 
 • Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.

Tegen doorgaande snelfietspaden:

 • Doorgaande fietsroutes zijn er al. Oost-West lopen er al 3 geasfalteerde fietsroutes op een paar honderd meter van elkaar, achter het spoor lopen er nog een paar. Moet er daar nog eentje tussen lopen? Dan kan je net zo goed het hele park wegasfalteren. Noord-Zuid zijn er drie fietstunnels onder het spoor, waar steeds een doorgaand fietspad onderdoor loopt. Dit plan wil kennelijk een doorgaand fietspad van niets naar nergens. Asfalt wat bijzondere natuur platwalst en begint midden op de Haarlemmerweg wat stukloopt op de spoordijk. 
 • Doorgaande fietsroutes zijn er al. Meer asfalt zitten we niet op te wachten, meer rust en groen wel.
 • Doorgaande geasfalteerde fietssnelwegen met oversteekpunten doorkruisen de paden van rustzoekers wandelaars, natuurliefhebbers, kinderen, bejaarden en gehandicapten. Dat leidt tot ongelukken.
 • Doorgaande geasfalteerde fietsroutes aanleggen door de volkstuinen is slecht voor de rust van dieren. De scheg is al een klein gebied als leefgebied voor dieren en wordt door de doorgaande asfaltpaden versnipperd. 
 • Ook doorgaande fietsers rijden egels dood. 
 • Meer fietssnelverkeer geeft onrust, verstoort broedende vogels. Nachtopenstelling verstoort het leven van alle dieren.
 • Fietssnelwegen door de parken dwingen kinderen gevaarlijke oversteekplekken te nemen om bij hun tuinvriendjes te komen.
 • GroenLinks vernietigt internationaal erkende ecologie voor 20% asfaltfietspaden en nog meer horeca voor yuppen, festivalgangers en toeristen. Hoezo groen? Hoezo links?
 • Schrap de doorgaande fietsroutes dwars door de parken. Versnipper de tuinparken niet op in flarden openbaar gebied en stukken volkstuin.

Biodiversiteit en natuurwaardes:

 • Overal willen burgers zelf voedsel verbouwen (korte ketens), de stad vergroenen, kleinschalige groenvoorziening met eigen beheer en eigenhandig in en met de natuur bezig zijn . Deze plannen leiden tot meer centraal overheidsbeheer,  meer asfalt en meer mensen op de volkstuinen.
 • Wetenschap heeft vastgesteld dat de ecologische waarde van de volkstuinparken hoog is, veel hoger dan de omliggende gemeenteparken. Die waarde is verkregen door beperkte openstelling, zorgvuldig kleinschalig ecologisch beheer Die waarde dreigt nu door een centralistische aanpak verloren te gaan. De gemeente wil dat beheer gedeeltelijk overnemen, terwijl het beheer van de gewone stadsparken al te wensen overlaat. 
 • Die diervriendelijke verlichting van het plan geeft nog altijd een stuk meer licht dan de bescheiden verlichting die de tuinparken nu kunnen hanteren dankzij de nachtelijke sluiting. Handhaaf de sluiting na zonsondergang voor dit stilte- en rustgebied!

Toegankelijkheid en openbaarheid:

 • Toegankelijkheid willen we graag vergroten, iedereen mag meegenieten van deze oases. Maar ongelimiteerd openstelling is het kind met het badwater weggooien: leidt tot zwerfvuil, lawaai, overlast en onveiligheid. Houd de volkstuinen  dicht als het donker is.
 • Ook met sluiting tijdens zonsondergang tot zonsopgang ervaren de tuinparken al onveiligheid en overlast, de gemeente blijkt niet in staat hier iets aan te doen. Door openbaarheid wordt het veiligheidsprobleem (inbraken, diefstal, gluurders, illegale bewoning, brandstichting) helemaal onbeheersbaar. Zorg voor sociale veiligheid: laat tuinparken ‘s nachts dicht, overleg met tuinparken over maatwerk!

Tegen deze top-down-aanpak en de onbetrouwbaarheid van bestuur:

 • Eigen initiatieven van de volkstuinders en buurtbewoners worden door deze centralistische top-down-aanpak doorkruist. Kort geleden gemaakte afspraken tussen onze tuinparken Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer en de wethouder over openstelling en samenwerking met de buurt worden door deze nota verbroken. Hoe onbetrouwbaar kun je zijn als overheid? Hoezo burgerparticiaptie? Sovjetstrategie!
 • Betrek de tuinders en buurtbewoners concreet bij de uitwerking van de plannen en bied ruimte voor maatwerk en differentiatie. Maak samen met betrokken burgers plannen en afspraken die passen in plaats van iedereen in dit confectiepak te naaien.
 • Lokale context en specifieke situatie moet worden meegenomen, dat kan beter door stadsdeelbesturen worden beoordeeld dan door het “Kremlin aan de Amstel”.
 • Gemeente heeft eerst beheerstaken, zoals schoon water, verwaarloosd en wil de kosten daarvan nu afwentelen op volkstuinders die uit alle macht bezig geweest zijn om de kwaliteit van deze gebieden te verbeteren door goed natuurlijk beheer.
 • Het kleinschalige, meestal handmatige en natuurlijke beheer door de volkstuinders heeft gezorgd voor veel betere natuurwaardes en hoogwaardiger groen dan op welke plek dan ook die door de gemeente wordt beheerd. Wat maakt het nu opeens een goed idee om beheer naar de gemeente toe te trekken? Van hoogwaardig en divers groen naar uniform goedkoop te onderhouden confectieplantsoen als norm? Race naar de bottom?
 • Dit plan wil een Trumpiaanse groene muur rondom om 24/7 geasfalteerde snelfietssnelpaden dwars door groene scheg te leggen!
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid.

D’66 (4 leden)

Is de partij die voor burgerparticipatie is.

 • Eigen initiatieven van de volkstuinders en buurtbewoners worden door deze centralistische top-down-aanpak doorkruist. Kort geleden gemaakte afspraken tussen onze tuinparken Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer en de wethouder, bekrachtigd door de gemeenteraad in juni van dit jaar over openstelling en samenwerking met de buurt worden door deze nota rauwelijks verbroken. Hoe onbetrouwbaar kun je zijn als overheid.  Hoezo burgerparticiaptie? Dit is een stalinistische centraal geleidde interventie die volkstuinders, verenigingen en burgers buiten spel zet.
 • Betrek de tuinders en buurtbewoners concreet bij de uitwerking van de plannen en biedt ruimte voor maatwerk en differentiatie. Maak samen met betrokken burgers plannen en afspraken die passen in plaats van iedereen in dit confectiepak te naaien.
 • Toegankelijkheid willen we graag vergroten, iedereen mag meegenieten van deze oases. Maar ongelimiteerd openstelling is het kind met het badwater weggooien: leidt tot zwerfvuil, lawaai, overlast en onveiligheid. Verenigingen en burgergroepen raken door dit gedrag gedesillusioneerd en haken af. Daarin zitten de verborgen kosten van dit plan.
 • Volkstuinieren is delen, daarbij past geen huur vermenigvuldigen! Volkstuinders investeren veel tijd, energie en arbeid in hun parken en betalen huur. Zij dragen zo bij aan goedkoop beheerde groengebieden voor iedereen. Daar past geen commerciële grondhuur bij. Zij zijn geen onroerend goed bezitters of ondernemers die met gemeentegroen hun winst willen vergroten.
 • Wetenschap heeft vastgesteld dat de ecologische waarde van de volkstuinparken hoog is, veel hoger dan de omliggende gemeenteparken. Die waarde is verkregen door dagopenstelling, nadruk op wandelen, stilte en rust, zorgvuldig kleinschalig ecologisch beheer Die waarde dreigt nu door een centralistische aanpak verloren te gaan ten behoeve van twijfelachtige doelen: fietspaden die er al zijn, van rustplek naar festivallokatie, kortom smakeloze eenheidsworst.
 •  Deze nota framed de huurverhoging met 400/500% in 2 jaar tijd als huur “actualiseren en gewenning “. De nota gaat er van uit dat 25% van de tuinders de huurverhoging niet kan betalen. Die moeten dan maar “huursubsidie” krijgen van hun medetuinders. Veel mensen willen hun hand niet op houden en al helemaal niet bij hun buren en de leden van hun vereniging. Die buren met middeninkomens krijgen dus nog een veel grotere huurverhoging. In die huur is niet meegenomen wat tuinders allemaal aan inzet, kennis en arbeid leveren. Dat is onbehoorlijk bestuur. 
 • Lokale context en specifieke situatie moet worden meegenomen, dat kan beter door stadsdeelbesturen worden beoordeeld in samenwerking met burgers dan door het “Kremlin aan de Amstel”.
 • Gemeente heeft eerst beheerstaken, zoals schoon water, verwaarloosd en wil de kosten daarvan nu afwentelen op volkstuinders die uit alle macht bezig geweest zijn om de kwaliteit van deze gebieden te verbeteren door goed natuurlijk beheer. Dat is onbehoorlijk bestuur.
 • Het kleinschalige, meestal handmatige en natuurlijke beheer door de volkstuinders heeft gezorgd voor veel betere natuurwaardes en hoogwaardiger groen dan op welke plek dan ook die door de gemeente wordt beheerd. Wat maakt het nu opeens een goed idee om beheer naar de gemeente toe te trekken? Van hoogwaardig en divers groen naar uniform goedkoop te onderhouden confectieplantsoen als norm? Race naar de bottom?
 • De regeling voor lage inkomens in fraudegevoelig en brengt de privacy in gevaar. Het vergt een controleapparaat bij verenigingen en de bond, dat is Kafkaiaans.
 • Baseer de huur op wat erdoor volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoordde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 • Doorgaande fietsroutes zijn uitstekend, maar in dit gebied zijn ze er al meer dan genoeg. Oost west lopen er al 3 geasfalteerde fietsroutes op een paar honderd meter van elkaar, achter het spoor lopen er nog een paar. Moet er daar nog eentje tussen lopen? Dan kan je net zo goed het hele park wegasfalteren. Noord zuid zijn er drie fietstunnels onder het spoor, waar steeds een doorgaand fietspad onderdoor loopt. Dit plan wil kennelijk een doorgaand fietspad van niets naar nergens. Asfalt wat natuur platwalst en begint midden op de Haarlemmerweg wat stukloopt op de spoordijk. Fietspaden voor Havenstad kunnen prima langs het IJ en parallel aan de ring lopen.
 • Ook met sluiting tijdens zonsondergang tot zonsopgang ervaren de tuinparken al onveiligheid en overlast, de gemeente blijkt niet in staat hier iets aan te doen. Door openbaarheid wordt het veiligheidsprobleem (inbraken, diefstal, gluurders, illegale bewoning, brandstichting) helemaal onbeheersbaar en daarmee ook de kosten van handhaving. Zorg voor sociale veiligheid: laat tuinparken ‘s nachts dicht, overleg met tuinparken over maatwerk!
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid en natuurlijk beheer.
 • Schrap de doorgaande fietsroutes dwars door de parken. Versnipper de tuinparken niet.

 

Pvd A (2 leden)

Partij die geschiedenis heeft met arbeiders, mensen met een minder inkomen

 • Volkstuinparken zijn het gevolg van sociale strijd voor ruimte en groen voor iedereen. De volkstuinpark verenigingen worden door de prijsverhoging van 400/500% alleen toegankelijk voor mensen met een vette beurs. Na de uitverkoop van de binnenstad aan de expats zijn kennelijk nu de volkstuinen aan de beurt! Door dit plan wordt het laatste restje sociaal in Amsterdam nu afgebroken, door een links bestuur!
 • De tuinders met middeninkomens moeten opdraaien voor de tuinhuur die hun arme collegatuinders niet kunnen betalen, zo wordt ook voor deze groepen de tuin onbetaalbaar. Kennelijk is dit bestuur een bestuur voor de elite.
 • Armoedebeleid hoort thuis bij de overheid en niet bij een vereniging van tuinders. Mensen moeten niet hun hand hoeven ophouden bij hun buren.
 • De gemeente onderschat de hoeveelheid volkstuinders met een inkomen  beneden modaal (‘de lage inkomens’); ze noemen maximaal 25%, maar dat is uit de lucht gegrepen. Er zijn naar verhouding meer volkstuinders met een kleine beurs.  Deze tuinders zullen zich te veel schamen om hun hand op te houden bij medetuinders of de bond. Ze worden teruggestuurd naar hun bovenwoning en buiten de ring.
 • De regeling voor lage inkomens in buitengemeen fraudegevoelig en brengt de privacy in gevaar.
 • Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 • Dit plan wil een Trumpiaanse groene muur voor 24/7 met geasfalteerde snelfietssnelpaden voor yuppen die in het centrum hun kantoor hebben dwars door de laatste stukjes sociaal groen!
 • Ook met sluiting tijdens zonsondergang tot zonsopgang ervaren de tuinparken al onveiligheid en overlast, de gemeente blijkt niet in staat hier iets aan te doen. Door openbaarheid wordt het veiligheidsprobleem (inbraken, diefstal, gluurders, illegale bewoning, brandstichting) helemaal onbeheersbaar en daarmee ook de kosten van handhaving. Zorg voor sociale veiligheid: laat tuinparken ‘s nachts dicht, overleg met tuinparken over maatwerk!
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid.
 • Schrap de doorgaande fietsroutes dwars door de parken. Versnipper de tuinparken niet.

 

SP (3 leden en levert wethouder die deels betrokken is)

Staat voor minder bedeelden, arbeiders, tegen de elite

 • Tuinparken delen met plezier, maar met behoud van rust en eigenheid voor mens plant en dier!
 • Een huurverhoging van 400-500% is buiten proporties, zelfs de meest geldbeluste huisjesmelker durft het niet zo bont te maken. De volkstuin is geen privé groen ergens in Amsterdam. Als dat het was zou je het legaal mogen betegelen en het huis dat erop staat met winst mogen verkopen, dat willen en doen wij volkstuinders niet! Wij zorgen voor parken die voor iedereen toegankelijk zijn. In ruil daarvoor willen we erkenning in de vorm van een passende huur en veiligheid voor onze mensen en onze eigendommen, dus tuinen dicht als het donker is.
 • Volkstuinparken zijn het gevolg van lange sociale strijd voor ruimte en groen voor iedereen. De volkstuinpark verenigingen worden door de prijsverhoging alleen toegankelijk voor mensen met een vette beurs. Na de uitverkoop van de binnenstad aan de elite zijn kennelijk nu de volkstuinen aan de beurt! Door dit plan wordt het laatste restje sociaal Amsterdam nu afgebroken, door een links bestuur!
 • Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 • De regeling voor lage inkomens in zorgt voor een enorm controleapparaat bij verenigingen of hun bond en brengt de privacy in gevaar. Armoedebeleid hoort bij de gemeente.
 • Moet nu nog meer groen voor gewone Amsterdammers wijken voor expat horeca en yuppen fietssnelwegen? Daarvan zijn er al genoeg, de tuinparken voorzien juist in de menselijke maat, rust en een plek voor alle gewone Amsterdammers.
 • Tuinparken worden te duur voor de gewone Amsterdammer; als deze plannen doorgaan volgt er een verdere uittocht van gewone mensen en wordt Amsterdam helemaal een plek voor expat en elite. Arbeiders worden verbannen naar bovenwoning en poldervinex.
 • Deze nota heeft geen oog voor ziel en zaligheid van volkstuinders, vaak mensen met een kleine beurs, die hard werken om van de volkstuinparken iets moois te maken met hun volkstuin als ‘hun eigen stukje paradijs’ .
 •  Wij als tuinpark verenigingen hebben al allerlei initiatieven genomen en zelfs afspraken gemaakt met de wethouder, die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad (juni 2020). Daar wordt nu plotseling eenzijdig een streep door gehaald. Onbetrouwbaar! Vernieuw mét de tuinders en de buurtbewoners, niet over hun rug!
 • Een tuinpark daar ga niet doorheen. Daar ga je heen! In onze parken wandelen mensen in hun lunchpauze, gaan moeders met kinderen picknicken, kunnen bejaarden veilig rondwandelen met een rollator. Wij willen geen elektrische racefietsen, geen opgevoerde bakfietsen geen asfalt. Parken zijn een bestemming, geen doorgangsroute!
 • Dit is weer een typisch tekentafel plan. Doorgaande fietsroutes zijn er al. Oost west lopen er al 3 geasfalteerde fietsroutes op een paar honderd meter van elkaar, achter het spoor lopen er nog een paar. Moet er daar nog eentje tussen lopen? Dan kan je net zo goed het hele park weg asfalteren. Noord zuid zijn er drie fietstunnels onder het spoor, waar steeds een doorgaand fietspad onderdoor loopt. Dit plan wil kennelijk een doorgaand fietspad van niets naar nergens. Asfalt wat begint midden op de Haarlemmerweg wat stukloopt op de spoordijk.
 • Armoedebeleid hoort thuis bij de overheid en niet bij een vereniging van tuinders. Mensen moeten niet hun hand hoeven ophouden bij hun buren.
 • Ook met sluiting tijdens zonsondergang tot zonsopgang ervaren de tuinparken al onveiligheid en overlast, de gemeente blijkt niet in staat hier ook maar iets aan te doen. De politie is al overbelast. Door openbaarheid wordt het veiligheidsprobleem (inbraken, diefstal, gluurders, illegale bewoning, brandstichting) helemaal onbeheersbaar en daarmee ook de kosten van handhaving. Zorg voor sociale veiligheid: laat tuinparken ‘s nachts dicht, overleg met tuinparken over maatwerk
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid.
 • Schrap de doorgaande fietsroutes dwars door de parken. Versnipper de tuinparken niet op in flarden openbaar gebied en stukken volkstuin.

VVD (3 leden)

Liberalen waren degenen die aan de wieg hebben gestaan van volkstuinen, vrijheid en individualiteit, sociale veiligheid zijn belangrijk, overheid moet burgers zo veel mogelijk ruimte laten

 • Ook met sluiting tijdens zonsondergang tot zonsopgang ervaren de tuinparken al onveiligheid en overlast, de gemeente blijkt niet in staat hier iets aan te doen. Door openbaarheid wordt het veiligheidsprobleem (inbraken, diefstal, gluurders, illegale bewoning, brandstichting) helemaal onbeheersbaar en daarmee ook de kosten van handhaving. Zorg voor sociale veiligheid: laat tuinparken ‘s nachts dicht, overleg met tuinparken over maatwerk en houd zo het hele park veiliger!
 • Dit is weer een typisch tekentafel plan. Doorgaande fietsroutes zijn er al meer dan genoeg. Oost west lopen er al 3 geasfalteerde fietsroutes op een paar honderd meter van elkaar, achter het spoor lopen er nog een paar. Moet er daar nog eentje tussen lopen?  Noord zuid zijn er drie fietstunnels onder het spoor, waar steeds een doorgaand fietspad onderdoor loopt. Dit plan wil kennelijk een doorgaand fietspad van niets naar nergens. Asfalt wat begint midden op de Haarlemmerweg en wat stukloopt op de spoordijk.
 • Wij als tuinpark verenigingen hebben zelf al allerlei initiatieven genomen, plannen naar voren gebracht en in de afgelopen jaren zelfs afspraken gemaakt met de wethouder, die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad (juni 2020). Daar wordt nu plotseling eenzijdig een streep door gehaald. Vanwaar deze ambtelijke oekaze? Onbetrouwbaar! Vernieuw mét de tuinders en de buurtbewoners, niet over hun rug!
 • De regeling voor lage inkomens in buitengemeen fraudegevoelig en brengt de privacy van betrokkenen in gevaar.
 • Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid en zelfbeheer.
 • Schrap de doorgaande fietsroutes dwars door de parken. Versnipper de tuinparken niet.

 

Partij voor de Dieren (3 leden)

heeft gevoel voor dierenwelzijn, klimaat, etc.

 • Overal willen burgers zelf voedsel verbouwen (korte ketens), de stad vergroenen, kleinschalige groenvoorziening met eigen beheer en eigenhandig in en met de natuur bezig zijn . Deze plannen leiden tot meer centraal overheidsbeheer,  meer asfalt en meer mensen op de volkstuinen. Wij zijn voor rust, stilte, kleinschaligheid, respectvolle omgang met de natuur, vergroening en ecologisch beheer. Laat ons daarmee doorgaan.
 • Doorgaande geasfalteerde fietsroutes aanleggen door de volkstuinen is slecht voor de rust van dieren. De scheg is al een klein gebied als leefgebied voor dieren en wordt door de doorgaande asfaltpaden verder versnipperd. Geen doorgaande fiets racebanen door de parken met versnipperende grenzen.
 • Ook doorgaande snelfietsers rijden egels en andere dieren dood. 
 • Meer fietssnelverkeer geeft onrust, verstoort broedende vogels en andere dieren. Nachtopenstelling verstoort het leven van alle dieren. 
 • Die diervriendelijke verlichting van het plan geeft nog altijd een stuk meer licht dan de bescheiden verlichting die de tuinparken nu kunnen hanteren dankzij de nachtelijke sluiting. Handhaaf de sluiting na zonsondergang voor dit stilte- en rustgebied!
 • Wetenschap heeft vastgesteld dat de ecologische waarde van de volkstuinparken hoog is, veel hoger dan de omliggende gemeenteparken. Die waarde is verkregen door beperkte openstelling, zorgvuldig kleinschalig ecologisch beheer Die waarde dreigt nu door een centralistische aanpak verloren te gaan. Laat ons doorgaan met het zorgvuldige beheer en weer de grootschalige machinale aanpak van dit plan.
 • Wij als tuinpark bewoners kennen de parken op ons duimpje en zijn in staat gebleken om echt maatwerk te leveren in beheer en in beschermen van kwetsbare planten en dieren. Wij zetten verweesde egels uit en zorgen dat ze een goed huis vinden, planten insectvriendelijke bloemen, maken insectenhotels, zorgen voor schuilplaatsen voor dieren. Wij werken aan een betere waterkwaliteit en een gezonder slootleven. Dat kan de gemeente helemaal niet met hun grootschalige technocratische beheer. Sterker nog als eigenaar van onze gronden hebben ze jarenlang grootschalig onderhoud achterwege gelaten. Ze willen ons nu zelfs voor de kosten van het achterstallig onderhoud laten opdraaien. Laat ons verder gaan met onze natuurvriendelijke aanpak, help onze tuinparken natuurvriendelijk te houden. Luister naar ons en onze aanpak in plaats van ons buitenspel te zetten.

 

FvD (3 leden)

LCF (1 lid, voormalig FvD) zie FvD

Gevoelig voor argumenten die ambtenarenmacht en te veel aan invloed van de overheid benadrukken, vrijheid is een belangrijke waarde.

 • Dit plan is duidelijk geschreven door ambtenaren die hun bastion aan de Amstel kennelijk nooit verlaten en zeker niet praten met de betrokken burgers. In plaats van lokaal moet het centraal, in plaats van door burgers moet het door de gemeente vinden deze ambtenaren. Er komen allemaal microregeltjes over heggehoogte, doorkijkjes, beplantingen waar burgers dat in verenigingen en overleggen prima zelf kunnen regelen. Het is een stalinistische nota.
 • Dit is weer een typisch tekentafel plan. Doorgaande fietsroutes zijn er al. Oost west lopen er al 3 geasfalteerde fietsroutes op een paar honderd meter van elkaar, achter het spoor lopen er nog een paar. Moet er daar nog eentje tussen lopen? Dan kan je net zo goed het hele park weg asfalteren. Noord zuid zijn er drie fietstunnels onder het spoor, waar steeds een doorgaand fietspad onderdoor loopt. Dit plan wil kennelijk een doorgaand fietspad van niets naar nergens. Asfalt wat begint midden op de Haarlemmerweg wat stukloopt op de spoordijk.
 •  Wij als tuinpark verenigingen hebben al allerlei initiatieven genomen en zelfs afspraken gemaakt met de wethouder, die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad (juni 2020). Daar wordt nu plotseling eenzijdig een streep door gehaald. Onbetrouwbaar! Vernieuw mét de tuinders en de buurtbewoners, niet over hun rug!
 • De regeling voor lage inkomens in buitengemeen fraudegevoelig en brengt de privacy in gevaar.
 • Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid en natuurlijk beheer.
 • Schrap de doorgaande fietsroutes dwars door de parken. Versnipper de tuinparken niet.
 • Stop de versnippering in openbaar en volkstuingebied dat leidt alleen maar tot hogere kosten en slechtere natuur.

Christenunie (3 leden)

Gevoelig voor rechtvaardigheid, de onderkant van de samenleving, goed beheer van de natuur, eigen organisatie van burgers

 • Door de huurprijs met 400/500% te verhogen moeten de volkstuinders volgens deze nota “tevens een bijdrage leveren aan toekomstige investeringen en beheerlasten ten behoeve van het volkstuinpark”. Het kan toch niet zo zijn dat volkstuinders behalve de liefde, tijd en arbeid die ze in de parken stoppen ook nog geld moeten betalen voor de bezoekers. Dat is onrechtvaardig. 
 • De gemeente onderschat de hoeveelheid volkstuinders met een inkomen  beneden modaal (‘de lage inkomens’); ze noemen maximaal 25%, maar dat is uit de lucht gegrepen. Er zijn naar verhouding meer volkstuinders met een kleine beurs.  Deze tuinders zullen zich te veel schamen om hun hand op te houden bij medetuinders of de bond. Zo verdwijnen mensen met een laag inkomen buiten de ring.
 • De nota rept niet van de andere 75% van de tuinders met een middeninkomen die gewoon de huur moet opbrengen, plus de arme 25% moet bijstaan. Voor veel middeninkomens vooral gezinnen met kinderen is dit ook niet op te brengen. 
 • Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 • Wij als tuinparkverenigingen hebben al allerlei initiatieven genomen en zelfs afspraken gemaakt met de wethouder, die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad (juni 2020). Daar wordt nu plotseling eenzijdig een streep door gehaald. Onbetrouwbaar! Zo haken bewoners af. Vernieuw mét de tuinders en de buurtbewoners, niet over hun rug! Stop de versnippering dat is slecht voor mens en natuur.
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid.

CDA (2 leden)

Goed beheer van de natuur (rentmeesterschap), zorg voor ouderen (zie PvdO), zijn voor gezinnen en verenigingen en burgerparticipatie en zelforganisatie.

 • De gemeente onderschat de hoeveelheid volkstuinders met een inkomen  beneden modaal (‘de lage inkomens’); ze noemen maximaal 25%, maar dat is uit de lucht gegrepen. Er zijn naar verhouding meer volkstuinders met een kleine beurs.  Deze tuinders zullen zich te veel schamen om hun hand op te houden bij medetuinders of de bond. Zo verdwijnen mensen met een laag inkomen buiten de ring. Tuingezinnen met een middeninkomen moeten bijdragen aan de tuinhuur van hun arme buren, zo wordt ook voor hen de tuin onbetaalbaar. Ouderen en gezinnen met kinderen kunnen zich geen tuin meer permitteren. Volkstuinen worden luxeprodukten. 
 • De nota rept niet van de andere 75% van de tuinders met een middeninkomen die gewoon de huur moet opbrengen, plus de arme 25% moet bijstaan. Voor veel middeninkomens vooral gezinnen met kinderen is dit ook niet op te brengen. 
 • Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 • Volkstuinen worden beheerd door verenigingen. Vrijwilligers steken veel tijd en energie in het beheer van de parken en trekken verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de centrale stad. Deze nota breekt eerdere afspraken (juni 2020!) tussen de verenigingen Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer en de wethouder en maakt de gemeente tot een onbetrouwbare partner. Jaren van gesprekken tussen verenigingen en het bestuur worden zo doorkruist, beloftes gebroken. Burgerparticipatie wordt zo tot een farce gemaakt!.
 •  Wij als tuinpark verenigingen hebben al allerlei initiatieven genomen en zelfs afspraken gemaakt met de wethouder, die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad (juni 2020). Daar wordt nu plotseling eenzijdig een streep door gehaald. Onbetrouwbaar! Dan gaan bewoners en tuinders die nu waardevolle initiatieven ontplooien afhaken. Vernieuw mét de tuinders, met de verenigingen en de buurtbewoners, niet over hun rug! Houd ons betrokken bij de aanpak, maak gebruik van onze kennis en kunde en erken onze bijdrage in plaats van deze stalinistische centrale aanpak.
 • Fietssnelwegen dwingen kinderen gevaarlijke oversteekplekken te nemen om bij hun tuinvriendjes te komen. Geasfalteerde fietssnelwegen zijn een risico voor mensen die rust zoeken en wandelen en recreëren in de parken.
 • Een tuinpark daar ga niet doorheen. Daar ga je heen! In onze parken wandelen mensen in hun lunchpauze, gaan moeders met kinderen picknicken, kunnen bejaarden veilig rondwandelen met een rollator. Wij willen geen elektrische racefietsen, geen opgevoerde bakfietsen geen asfalt. Parken zijn een bestemming, geen doorgangsroute!
 • De gemeente onderschat de hoeveelheid volkstuinders met een inkomen  beneden modaal (‘de lage inkomens’); ze noemen maximaal 25%, maar dat is uit de lucht gegrepen. Er zijn naar verhouding meer volkstuinders met een kleine beurs.  Deze tuinders zullen zich te veel schamen om hun hand op te houden bij medetuinders of de bond. Ze worden teruggestuurd naar hun bovenwoning en buiten de ring.
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid.

 

BIJ1 (1 lid)

Gevoelig voor multiculturaliteit

 • Veel bezoekers zijn mensen met een migratieachtergrond die in de parken zonder gevaar van aanstormende fietsers en hardlopers rustig en veilig kunnen wandelen en scootmobielen. Zij worden zo voor de bakfiets gegooid.
 • Volkstuinverenigingen en volkstuinparken zijn nog plaatsen waar mensen met verschillende inkomens en verschillende achtergronden elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten en dragen zo bij aan onderling contact en begrip. Zij zullen door deze maatregelen steeds meer alleen toegankelijk zijn voor de witte elite dat tast de kern van de samenleving aan.
 • Een tuinpark daar ga niet doorheen. Daar ga je heen! In onze parken wandelen mensen in hun lunchpauze, gaan moeders met kinderen picknicken, kunnen bejaarden veilig rondwandelen met een rollator. Wij willen geen elektrische racefietsen, geen opgevoerde bakfietsen geen asfalt. Parken zijn een bestemming, geen doorgangsroute!
 • De gemeente onderschat de hoeveelheid volkstuinders met een inkomen  beneden modaal (‘de lage inkomens’); ze noemen maximaal 25%, maar dat is uit de lucht gegrepen. Er zijn naar verhouding meer volkstuinders met een kleine beurs.  Deze tuinders zullen zich te veel schamen om hun hand op te houden bij medetuinders of de bond. Ze worden teruggestuurd naar hun bovenwoning en buiten de ring.
 • De nota rept niet van de andere 75% van de tuinders met een middeninkomen die gewoon de huur moet opbrengen, plus de arme 25% moet bijstaan. Voor veel middeninkomens vooral gezinnen met kinderen is dit ook niet op te brengen.  Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 •  Wij als tuinpark verenigingen hebben al allerlei initiatieven genomen en zelfs afspraken gemaakt met de wethouder, die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad (juni 2020). Daar wordt nu plotseling eenzijdig een streep door gehaald. Onbetrouwbaar! Vernieuw mét de tuinders en de buurtbewoners, niet over hun rug!
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid.

Denk (3 leden) zie BIJ 1

 

Partij voor de Ouderen (1 lid)

Belangen ouderen en bejaarden staan centraal

 • Veel tuinders zijn senioren, er komen minder tuinen. Bejaarden worden teruggezet achter de geraniums!
 • Veel bestuurders zijn senioren: minder tuinders is minder mensen om de boel te onderhouden en te organiseren. Senioren worden zwaarder belast want zij moeten met minder mensen meer doen.
 • Veel bezoekers zijn senioren die in de parken zonder gevaar van aanstormende fietsers en hardlopers rustig en veilig kunnen wandelen en scootmobielen. Zij worden zo voor de bakfiets gegooid.
 • Senioren hebben het niet breed. Een vervijfvoudigde huur is voor hen niet op te brengen. Zij zitten er ook niet op te wachten dat ze hun hand moeten ophouden bij hun medetuinders en hun financiële hebben en houden aan de vereniging moeten overleggen om te kunnen blijven. Dat is onwaardig.
 • Armoedebeleid hoort thuis bij de overheid en niet bij een vereniging van tuinders. Mensen moeten niet hun hand hoeven ophouden bij hun buren. Baseer de huur op wat er door volkstuinverenigingen geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde mooie natuur plaatsen voor rust en recreatie in plaats van een kille commerciële huurprijs.
 • De huurverhoging voor de arme tuinders moet worden opgebracht door de andere tuinders. Een arme buurman erbij verhoogt jouw huur van de tuin. Zo kan er een perverse prikkel ontstaan: tuinparken gaan mensen met een laag inkomen uitsluiten, senioren worden de dupe. Baseer de huur op wat er geleverd wordt aan de stad: ecologisch verantwoorde plaatsen voor rust en recreatie.
 • Fietssnelwegen dwingen kleinkinderen op bezoek bij oma op de tuin om gevaarlijke oversteekplekken te nemen.
 • Sociale veiligheid van ouderen is cruciaal; dat betekent het sluiten van de poorten van de parken als het donker is.
 • Een tuinpark daar ga niet doorheen. Daar ga je heen! In onze parken wandelen mensen in hun lunchpauze, gaan moeders met kinderen picknicken, kunnen bejaarden veilig rondwandelen al of niet met hun rollator. Wij willen geen elektrische racefietsen, geen opgevoerde bakfietsen, geen asfalt. Parken zijn een bestemming, geen doorgangsroute!
 •  Wij als tuinpark verenigingen hebben al allerlei initiatieven genomen en zelfs afspraken gemaakt met de wethouder, die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad (juni 2020). Daar wordt nu plotseling eenzijdig een streep door gehaald. Onbetrouwbaar! Vernieuw mét de tuinders en de buurtbewoners, niet over hun rug!
 • Handhaaf de afgesproken aanpak voor Nut en Sloterdijkermeer: in onderling overleg met gemeente, omwonenden en tuinparken blijven we samen werken aan meer toegankelijkheid.