Actiecomité Westerpark Groen!
Het actiecomité Westerpark Groen  is opgericht om de plannen voor de ontwikkeling van het voormalig ING-terrein, inmiddels Westerpark West, aan de Haarlemmerweg aan te passen, zodat hier een echt groene wijk ontstaat. Waarbij het Westerpark niet wordt aangetast, maar juist verbeterd. Het comité bestaat uit buurtbewoners, volkstuinders en gebruikers van het park.

Hieronder houden we de actuele ontwikkelingen rondom het bouwterrein bij. De nieuwste informatie staat bovenaan. Teruglezen kan door naar onder te scrollen.


14 mei

Extra informatiebijeenkomst

Tijdens de inspraakbijeenkomsten over de gemeentelijke nota over het Westerpark op 9 mei jl. heeft de gemeente toegezegd om nog een extra informatiebijeenkomst te houden voor de tuinders. Deze bijeenkomst is op maandag 20 mei a.s. van 19.15u tot 20.45u in de kantine van Sloterdijkermeer. Alle tuinders zijn daar van harte welkom. De betrokken gemeentelijke projectleiders zullen nadere informatie geven en kunnen vragen beantwoorden.

14 mei

Concept inspraakreactie
De reactie van Nut&Genoegen en van Sloterdijkermeer op de gemeentelijke nota over het Westerpark is vastgelegd in een concept- inspraakreactie. Dit concept komt aan de orde in de Algemene Ledenvergadering van 19 mei a.s.

Individuele tuinders kunnen natuurlijk ook een reactie geven. Inspraakreacties dienen uiterlijk 23 mei a.s. bij de gemeente te worden ingediend. Zie hiervoor deze link.

22 april 2019

Westerpark moet twee keer zo groot worden als Vondelpark

Onder deze titel besteedt AT5 in een uitgebreid artikel aandacht aan de plannen van de gemeente met het Westerpark.

Tuinders over uitbreiding Westerpark: ‘Geen park om overheen te sjezen met 20 MacBikes’
In een vervolgartikel op 23 april geven tuinders van Nut&Genoegen een reactie op de plannen. Lees dit artikel hier.


10 april 2019

Inspraak Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark

 De gemeente heeft haar toekomstvisie voor het Westerpark en het gebied daaromheen vrijgegeven voor inspraak. Je kunt de nota zonder afspraak inzien op het  Stadsloket West of downloaden:

Reageren kan van 10 april tot en met 23 mei:

 • via het inspraakformulier
 • schriftelijk: Gemeente Amsterdam, Programma Haven-Stad, Inspraakreactie toekomstbestendig Westerpark
  Postbus 2758
  1000 CT Amsterdam
 • tijdens de inspraakbijeenkomst op 9 mei.

Inspraakbijeenkomst
De inspraakbijeenkomst start met een korte presentatie over de nota. Aansluitend kun je vragen stellen op een informatiemarkt. Ook kunt je hier het inspraakformulier invullen.

 • donderdag 9 mei
 • 19.00 – 21.00 uur
 • Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45

2 april 2019
Overleg Charlotte Rietdijk, gemeentelijk projectmanager Westerpark West

Afgelopen vrijdag, 29 maart 2019, heeft een delegatie van het actiecomité Westerpark Groen een prettig gesprek gehad met Charlotte Rietdijk, de nieuwe gemeentelijk projectmanager van Westerpark West.

Belangrijkste conclusies zijn:

* Elk kwartaal hebben we een overleg met haar (en nodigen daarbij ook Pinnacle uit). In mei komt er een publieke informatiemarkt over het project.

* Komende periode wordt verder gewerkt aan een inrichtingsplan voor Westerpark West. We willen daarover meepraten en doen dit graag met belangstellenden die zich op de informatiemarkt aanmelden.

* Belangrijk onderwerp is ook de positie van het Brettenpad. Er is een grote kans dat dit pad gedeeltelijk buiten gebruik komt tijdens de realisering van de nieuwe waterkering en onderdelen van de bouwwerkzaamheden. Ook is er een kans dat het pad open moet voor de aanleg van een warmteleiding van de NUON voor stadsverwarming. Dit laatste is iets wat we niet hebben voorzien (en ook de projectontwikkelaar heeft hiermee in eerste instantie geen rekening gehouden). We hebben tegen de projectmanager gezegd dat behoud van de bomen en het toegankelijk houden van het pad voor ons harde uitgangspunten zijn. Zij beaamt dat dit ook voor haar geldt en dat zij haar uiterste best zal doen in het belang van de bomen en (indien nodig) voor de aanleg van goede tijdelijke vervangende fiets- en wandelpaden.

* Kavel X: de gemeente bereidt een bestemmingsplan voor met de bestemming ‘groen’. Pinnacle kan het terrein tot eind 2020 gebruiken als parkeerterrein voor nieuwe bewoners van de Voortuinen en voor werkruimte en opslag. Daarna kan het kavel worden ingericht. De gemeente wil volgend jaar starten met de planvoorbereiding hiervan. Wij en ook buurtbewoners zullen daarbij worden betrokken. We hebben alvast aangegeven dat een directe relatie met de planontwikkeling voor het (Groot) Westerpark hierbij nodig is.


28 maart 2019
Tracé waterkering
Het laatste halfjaar hebben we op verschillende momenten met o.m. projectontwikkelaar Floris Roord van Pinnacle contact gehad over de loop van de waterkering langs Kavel X, vanuit de vraag of die korter kan nu dat kavel niet bebouwd wordt. In de overeenkomst met Pinnacle (waarmee we ons bezwaar tegen de bouwplannen, ingediend bij de Raad van State, introkken) was afgesproken dat er een gezamenlijke studie kwam: moest de dijk, conform het oorspronkelijke, door het Waterschap goedgekeurde plan, langs kavel X blijven lopen, of was een kortere route tussen de Voortuinen en kavel X, of over kavel X zelf mogelijk?

Het oorspronkelijke plan houdt in dat de damwand voor de waterkering langer door het Brettenpad loopt dan feitelijk nodig is en vervolgens aan de oostzijde van het kavel afbuigt door het huidige bosje naar de Trekvaart. Waar nu een zogeheten olifantenpaadje loopt zal een verhoogd dijklichaam komen, waarvoor uiteindelijk meer bomen moeten sneuvelen dan aanvankelijk is gezegd. Na een paar keer vragen om informatie is duidelijk geworden dat er ca. 21 bomen moeten gekapt (zie bijlage Dijk  en Boomadvies ). Onze groendeskundige, Veronica van Amerongen van Groen DirectieHolland, heeft laten weten het wel doodzonde te vinden dat zo een stukje ‘rafelig groen’ verdwijnt, maar geen bezwaren te kunnen inbrengen tegen deze kap als dit het dijktracé wordt. De betreffende bomen hebben een beperkte waarde. We wachten nog wel op het plan voor de herinrichting van dit stukje groen; maar mogelijk is het handiger dit af te stemmen en te laten aansluiten op de inrichting van kavel X.

Dit alles afgewogen tegen het feit dat een rechte lijn van de waterkering naar de Trekvaart vlak langs de Voortuinen (waar nu het fietspad loopt) onmogelijk blijkt, omdat daar allemaal leidingen liggen, dus als enige alternatief kan de waterkering schuin over kavel X gelegd worden. Met als grootste bezwaar dat de inrichting van het kavel daarmee op voorhand wordt bepaald, omdat op het dijklichaam van de waterkering niets gebouwd mag worden, maar ook binnen een brede lijn geen bomen mogen worden geplant.

Na veel wikken en wegen hebben we ons voorgenomen geen bezwaar te maken tegen het handhaven van het geplande tracé en het uitvoeren van het oorspronkelijk plan. Dit vooral om de mogelijkheden voor de herinrichting van kavel X niet te beperken.

Positieve wijzigingen plan
Pinnacle heeft (tot onze verrassing) in het plan een aantal positieve wijzigingen aangebracht, die voortkomen uit onze eerdere bezwaren/suggesties:

 • een tweetal garages wordt gekoppeld; dit betekent minder inritten en verkeer op het maaiveld
 • de ventweg langs het Brettenpad komt daarmee te vervallen; de weg blijft wel toegankelijk in geval van calamiteiten
 • de toegang vanaf de Bos en Lommerweg is alleen toegestaan voor hulpdiensten en langzaam- en serviceverkeer voor bewoners
 • een brug over de Trekvaart op deze plek is daarmee ook een stap dichterbij.

Kapvergunning
Verder heeft Pinnacle een kapvergunning aangevraagd voor het vellen van 46 bomen aan de zuidzijde van de huidige bebouwing (45 lei-platanen en 1 es; die worden overigens niet echt gekapt, maar verkocht en elders weer geplant). Ook hierin is groendeskundige, Veronica van Amerongen, gekend. Er bestaat een herplantingsplicht en volgens Roord worden op het maaiveld zeker 200 nieuwe bomen geplant.

Vertraagde bouw
Zoals vaker gebeurt zijn ook de bouwwerkzaamheden voor Westerpark West vertraagd. Pinnacle heeft inmiddels de volgende planning gegeven:

 • Vanaf september 2019: aanleg nieuwe waterkering (inclusief heien / trillen van de daarvoor benodigde damwand)
 • Vanaf september 2019: sloop laagbouw naast oude ING-toren; verbouw van de oude toren, inmiddels bekend als de Voortuinen (in Bois-et-L’Ombre ;+)
 • Vanaf medio 2020: bouw parkeerkelder plus gebouwen van fase 2a en 2b: deze bouw duurt ca. drie jaar
 • Vanaf 2021 / 2022 tot 2023: bouw fase 3

Kavel X mag door Pinnacle worden gebruikt als parkeerterrein zolang de bewoners van de Voortuinen niet in de (ver)nieuw(d)e parkeerkelder terecht kunnen; mogelijk zal de kavel ook worden gebruikt voor bouwverkeer en opslag bouwmaterialen.

Het gaat om een globale planning. De ervaring leert dat uitstel vaak voorkomt. Pinnacle heeft aangegeven zich te zullen inspannen om hei- en trilwerkzaamheden buiten het tuinseizoen te laten plaatsvinden en waar mogelijk bepaalde werkzaamheden met veel overlast in een aaneensluitende periode te plannen, zodat de duur van de overlast niet te veel gespreid wordt.


22 mei 2018

Twee informatiebijeenkomsten

De gemeente is  zo ver dat zij de ontwikkelvisie in de openbaarheid heeft gebracht. Zij organiseert daarover twee informatiebijeenkomsten op dinsdag (zie bijlage 1  en bijlage 2).

Deze bijeenkomsten zijn op:

 • 22 mei 2018 vanaf 19.00u tot 21.00u in de Cliffordstudio aan de Cliffordstraat 38
 • 29 mei 2018, in het Museum het Schip, Oostzaanstraat 45

Jullie kunnen de stukken ook inzien op:
http://www.amsterdam.nl/ontwikkelvisiewesterpark

Let op: het gaat hier om bijeenkomsten waar door de gemeente informatie wordt gegeven. De daadwerkelijk participatie start na de zomer. Daarin zullen wij ongetwijfeld onze visie naar voren brengen. Tot nu toe hebben wij vooral het volgende benadrukt.

 • We willen meewerken aan een verdere integratie van de tuinparken in het Westerpark;
 • Onze plannen staan in de nota De Tuinen van Westerpark;
 • Wij zijn het volstrekt niet eens met het maken van doorgaande fietspaden in de tuinparken; rust / veiligheid voor natuurzoekers en ruimte voor tuinders moeten worden gewaarborgd;
 • Er moet veel meer groen komen in de nieuwbouw van Haven-Stad aan de noordkant van het Westerpark.

Als je meer informatie wilt, kun je die inzien op de website of de bijeenkomsten bezoeken.


28 maart 2018
Actiecomité Westerpark Groen! boekt weer belangrijk resultaat:
Westerpark wordt groener!

Het actiecomité Westerpark Groen! heeft op maandag 26 maart een overeenkomst getekend met ontwikkelaar Pinnacle Holding B.V. over het terrein van de voormalige ING-gebouwen aan de Haarlemmerweg. Het comité is nu verzekerd van een optimale groene ontwikkeling van deze locatie, inmiddels Westerpark West geheten.

De afgelopen twee weken hebben we intensief overleg gevoerd met Floris Roord van Pinnacle Holding B.V. Dit naar aanleiding van de ingediende beroepsschriften tegen het bestemmingsplan voor Westerpark West bij de Raad van State (door zowel het comité als de ontwikkelaar). Dit heeft ertoe geleid dat maandag 26-03 een overeenkomst tussen actiecomité en Pinnacle is getekend.
Die overeenstemming betreft:
> Kavel X
Pinnacle werkt mee aan een overdracht van de gronden in kavel X aan de gemeente, teneinde te komen tot een groene inrichting van dit gebied
> Waterkering
Pinnacle neemt het initiatief om in samenspraak met Waternet, gemeente en het actiecomité te zoeken naar een alternatieve situering van de waterkering aan de westkant van kavel X
> Bomen Brettenpad
Pinnacle heeft waarborgen afgegeven voor het behoud van de aangrenzende bomenrij aan het Brettenpad. De door ons aangetrokken deskundige van Groendirectie Holland wordt bij voorkeur aangewezen om een en ander te controleren

Al eerder bereikte het comité na tweeënhalf jaar actievoeren in november 2017 op het allerlaatste moment dat de gemeenteraad instemde met een amendement op het bestemmingsplan, zodat geen torenflat verrijst op het parkeerterrein in het verlengde van de Bos en Lommerweg, bekend als kavel X. Pinnacle heeft zich neergelegd bij dit besluit en het actiecomité verzekerd dat zij met de gemeente overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van het parkeerterrein en dat deze kavel na 2021 als groengebied kan worden ingericht.
De ontwikkelaar heeft verder garanties gegeven voor het behoud van de aangrenzende bomenrij aan het Brettenpad en voor gezamenlijk onderzoek naar een alternatief tracé van de nieuwe waterkering voor de Haarlemmervaart. Dat tracé moet bij voorkeur zo dicht mogelijk langs de te ontwikkelen woongebouwen lopen en niet het groen van het Westerpark aantasten.

Het actiecomité Westerpark Groen! meent dat hiermee zijn belangrijkste doelstellingen worden gerealiseerd; dit ook omdat is afgesproken nauw contact met elkaar te onderhouden over de verdere invulling van het plan.
Onderdeel van de overeenstemming is dat actiecomité en ontwikkelaar hun procedures bij de Raad van State tegen het geamendeerde bestemmingsplan intrekken. Het bestemmingsplan krijgt dan een onherroepelijk karakter.


12 maart 2018
Bezwaar aangetekend

Toen op 29 november 2017 in de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Westerpark West werd aangenomen, waarin geen torenflat paste op kavel X, waren de leden van het actiecomité Westerpark Groen! (voorheen: Stop de Bouwwoede) natuurlijk enthousiast. Maar nog niet helemaal gerustgesteld.
Niet duidelijk was wat precies de consequenties waren van het aangenomen amendement en twee moties voor de verdere ontwikkeling van het voormalig ING-terrein. Hoe zat het nu bijvoorbeeld met de (groene?) inrichting en het gebruik van kavel X, met de mogelijkheid voor een nieuwe toegang naar het Westerpark vanaf de Bos en Lommerweg (ook in het kader van de plannen van Groot westerpark)? Er was ook geen duidelijkheid over een blijvende groene inrichting van het maaiveld van Westerpark West; en er bleven zorgen over het behoud van de bomen langs het Brettenpad i.v.m. de rooilijnen, maar ook i.v.m. de verlegging van de waterkering – moest die bovendien nog steeds eindigen in het groengebied ten oosten van kavel X nu daar geen woontoren kwam? Navraag bij het projectmanagementteam van de gemeente gaf ons geen zekerheid en dus lieten we allereerst een tweede onderzoek doen naar de vraag of de bomen echt geen gevaar liepen door de bouwplannen. Onder meer de uitslag hiervan was voor de kerngroep van het actiecomité toch aanleiding om bezwaar tegen het bestemmingsplan aan te tekenen bij de Raad van State. Wat nog eens versterkt werd toen we woensdagavond 21 februari een brief kregen gemaild waarin wethouder Ruimtelijke Ordening Eric van der Burg aangaf dat er een fout was gemaakt in het amendement over kavel X. Er mocht op die kavel weliswaar geen toren worden gebouwd, in de te handhaven bestemming bleek echter niet alleen te zijn geregeld dat het een parkeerterrein voor kantoren was, maar ook dat er (zelfs onbegrensd) gebouwd mocht worden, zij het niet voor woningen. Deze fout is in onderling overleg met de ontwikkelaar ‘ongedaan’ gemaakt, maar voor het actiecomité was het een reden het bezwaarschrift nog eens aan te scherpen en dit zondag 25 februari, precies op tijd, in de brievenbus te stoppen van de Raad van State in Den Haag. Lees hier het beroepsschrift en een paar bijlagen. Verdere ontwikkelingen verschijnen hier als er nieuws is.


1 december 2017
Toren op Kavel X is omgevallen! Wij gaan door met Westerpark Groen!

Het is gelukt: er komt geen nieuwe torenflat in het Westerpark! De gemeenteraad heeft woensdag 29-11 besloten niet in te stemmen met het bebouwen van het parkeerterrein naast de voormalige ING-toren aan de Haarlemmerweg. De bestemming van Kavel X blijft voor nu parkeerterrein.

Onze grote dank gaat uit naar Groen Links, Partij voor de Dieren, SP, PvdA, CDA, en Partij van de Ouderen die dit met een amendement voor het bestemmingsplan van Westerpark West mogelijk maakten. VVD en D66 waren tegen. Daarnaast is er met algemene stemmen een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om bij de verlegging van de waterkering geen ecologisch knelpunt te laten ontstaan.
Niet al onze wensen zijn ingewilligd: we vroegen om een autovrij Westerpark West, waarbij door het respecteren van rooilijnen de bomen aan het Brettenpad niet bedreigd worden en met het hanteren van een duidelijke groennorm deze woonwijk ook echt onderdeel wordt van het park. Daarnaast zijn de effecten van de voorgestelde verlegging van de waterkering niet duidelijk en mogelijk nadelig voor de omgeving.
Verder moeten we de komende periode ook over andere zaken de vinger aan de pols houden: Hoe gaan gemeente en ontwikkelaar vanaf nu om met het parkeerterrein? Hoe wordt de transformatie van de oude kantoorpanden en de maaiveldinrichting nu ontworpen en gerealiseerd? Hoe gaan wij verder om met het bestemmingsplan?

Eén ding is zeker ook duidelijk geworden en erkend: het participatieproces dat, onder regie van het bestuur van het stadsdeel, gevoerd is door de projectontwikkelaar is ver beneden de maat geweest. Dat laten we niet nog eens gebeuren.

De afgelopen 2,5 jaar heeft het actiecomité Stop de BouwwoedeWesterpark Groen! – bestaande uit buurtbewoners en tuinders – keihard gewerkt: vergaderd, geparticipeerd tijdens ‘voorlichtings’bijeenkomsten, handtekeningen verzameld, ingesproken, brieven, nota’s en zienswijzen geschreven, leden van de bestuurscommissie West en gemeenteraadsleden geïnformeerd, informatie verspreid en aansluiting gezocht via sociale media et cetera.
Graag willen we ook al onze supporters hartelijk danken voor hun steun. Dit succes is alleen mogelijk gemaakt door samen deze strijd aan te gaan!

Wij gaan door als actiecomité Westerpark Groen!. We blijven jullie informeren over onze plannen en activiteiten!


28 november 2017

Toren op Kavel X wankelt!
Gemeenteraad oordeelt 29 november a.s. over bestemmingsplan Westerpark West

Het is ongelooflijk spannend en de strijd is nog altijd niet helemaal gestreden. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Amsterdam besluiten om wel of niet in te stemmen met het bebouwen van het parkeerterrein naast de voormalige ING-toren aan de Haarlemmerweg.

Dat het spannend is, bleek tijdens het debat van woensdag j.l. in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Daar is, vooral naar aanleiding van de initiatieven en de inspraak van het actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen!, uitgebreid gesproken over het al dan niet bebouwen van Kavel X, onderdeel van het bestemmingsplan voor Westerpark West.

Nagenoeg alle raadscommissieleden erkenden dat het voorafgaande participatieproces onder de maat is geweest. Een verzoek van de woordvoerder van de SP, Tiers Bakker, om de verantwoordelijkheid voor het bestemmingsplan terug te leggen bij de bestuurscommissie West kreeg de handen niet op elkaar, ook al omdat de stadsdelen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart verdwijnen. De poging van wethouder RO Van der Burg om de SP te verleiden toch te kiezen voor de toren (in het stadsdeelbestuur had de partij aangegeven tegen te zijn) indien daarin maximaal 40% sociale huurwoningen zouden komen strandde, omdat nóch de aanwezige projectontwikkelaar, nóch Bakker hierover wenste te onderhandelen. Afgezien van de woordvoerders van VVD en D66 spraken de andere partijen zich uit tégen bebouwing van Kavel X. Onze zienswijzen bleken goed gelezen, naar de insprekers aan het begin van de vergadering was goed geluisterd, al gaat het ons natuurlijk niet alleen om het vergroenen van Kavel X. Ook bij de transformatie van de voormalige kantoorgebouwen is aandacht voor de rooilijnen in het belang van de bomen, een autovrij maaiveld door het bouwen van een aaneengesloten ondergrondse parkeergarage en het handhaven van de huidige waterkering wenselijk.

De fractie van de SP heeft inmiddels het initiatief genomen voor een amendement op het bestemmingsplan voor Westerpark West. Daarin wordt gesteld dat een nieuwe toren op deze plek in de groene scheg ongewenst is en dat ook op andere onderdelen de nieuwe woonwijk een groenere uitstraling moet krijgen, zoals wij ook steeds bepleiten. Dit amendement lijkt de steun te krijgen van Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, het CDA en de Ouderenpartij. Waarmee er een meerderheid in de raad dus tégen het bebouwen van Kavel X en vóór een groen Westerpark West zou zijn.

Aan het slot van de vergadering van de raadscommissie RO deelde verantwoordelijk wethouder Van der Burg mee dat het op 29 november a.s. helemaal aan de raad is om hierover een besluit te nemen. We gaan het beleven. Intussen wordt vast en zeker druk uitgeoefend door de ontwikkelaar, die een maximale vergoeding voor het verlies van de toren zal proberen te krijgen. (Al heeft hij in het begin van het proces aangegeven ook zónder die toren Westerpark West te kunnen ontwikkelen.) De buit is dus nog niet binnen en wij gaan door met de strijd.

Kom woensdag ook naar de gemeenteraadsvergadering, die om 13.00 uur begint, in de raadszaal van het stadhuis.

Brief aan commissie Ruimtelijke Ordening
Het actiecomité Stop de Bouwwoede Westerpark Groen! stuurde de gemeente ter voorbereiding van de vergadering woensdag 29 november de volgende brief.


November 2017

B&W negeert verbeterplannen
Woensdag 22 november komt het bestemmingsplan Westerpark West aan de orde in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, waarna het een week later in de gemeenteraad moet worden goedgekeurd.
Tot onze verbijstering hebben we ontdekt dat, ondanks alle inspanningen van de afgelopen twee jaar, van onze verbeterplannen niets is overgenomen door het college van B&W. Sterker nog, het oorspronkelijke door de projectontwikkelaar opgestelde voorontwerpbestemmingsplan is nagenoeg onveranderd doorgevoerd.
Nog een keer hebben we onze bezwaren op een rijtje gezet voor de leden van de raadscommissie. Op de 22ste gaan we die ook nader toelichten, voor zover we daarvoor de ruimte krijgen. De vergadering vindt plaats in het stadhuis en dit onderwerp komt rond 13.30 uur aan de orde. Publiek is welkom! Zie hier de brief met de bezwaren van het actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen!

Oktober 2017

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Westerpark West

Ruim op tijd is de Zienswijze t.a.v. het Ontwerpbestemmingsplan Westerpark West, ondertekend door een kerngroep van het actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen! , afgeleverd op het stadhuis. Het college van B&W moet hierop reageren voor het uiteindelijke bestemmingsplan kan worden voorgelegd. Wij gaan door met het informeren van raadsleden en andere belanghebbenden.


September 2017

Westerpark West/ING terrein

Het komt er nu op aan voor Westerpark West! Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige ING-terrein vrijgegeven voor inspraak.

Daaruit blijkt dat de gemeente de plannen van de ontwikkelaar voor Westerpark West nagenoeg onveranderd heeft overgenomen. Zij negeert hiermee niet alleen de wensen van meer dan 3500 ondertekenaars van onze petitie, maar ook de onderbouwde visie van het actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen!

De plannen, zoals herhaaldelijk aangegeven, raken de belangen van bewoners van Bos en Lommer, vrienden van het Westerpark, maar zeker ook van ons, tuinders: een nieuw en zeer omvangrijk gebouw in de groene scheg – wie weet wat er nog meer volgt; autoverkeer dicht langs de tuinparken; aantasting van het Brettenpad; gevaar voor de waterstanden en grondstabiliteit op ons complex!

Het college van B&W en de betrokken wethouders gaan stelselmatig niet in op verzoeken om het actiecomité te ontvangen voor een toelichtend gesprek.

Besloten is om de formele bestemmingsplanprocedure te volgen (zie publicatie in bijlage). Er ligt een ontwerpbestemmingsplan met een groot aantal bouwplannen en met een plan tot verlegging van de waterkering naar het Brettenpad ter inzage. Tot en met 19 september a.s. kunnen zienswijzen worden ingediend. Bijgaand treffen jullie de conceptzienswijze van het actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen!

Wij roepen iedereen op om ook een zienswijze in te dienen. Dat moet schriftelijk aan
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. dhr. M. Zwaagman.

Je kunt een eigen zienswijze indienen en hierbij gebruikmaken van die van het actiecomité, of je kunt aangeven de zienswijze van het actiecomité te onderschrijven.
Voor verdere inlichtingen kan je je tot ons wenden.

Als het college gewoon wil doorgaan op de ingeslagen weg, komt op korte termijn (dat kan al voor het einde van dit jaar) een bestemmingsplan in de gemeenteraad. Als de raad daarmee instemt, is alleen nog een formele rechtsgang via de bestuursrechter mogelijk.
Zegt het voort, want het is ook goed als anderen zoals parkbezoekers en omwonenden die niet op de tuinen zitten een zienswijze indienen!

Voor verdere inlichtingen kun je ons mailen of bellen.
Katrien de Klein  06-29513892
Eric van der Putten ericputten@gmail.com


juni 2017

De Tuinen van Amsterdam

In en rondom het Westerpark wordt op dit moment door verschillende partijen gewerkt aan meerdere plannen op het gebied van woningbouw, infrastructuur, zoals tram, wegen en etspaden, en aan andere parkfuncties dan alleen volkstuinen. Dit alles vindt plaats in een groter geheel, de gebiedsontwikkeling die Haven-Stad heet. Als onderdeel daarvan wil de gemeente de aanwezige groenvoorzieningen op een samenhangende wijze versterken. Zij doet dat onder meer onder de noemer Groot Westerpark.

In dit kader hebben vertegenwoordigers van Sloterdijkermeer en Nut & Genoegen een plan voor de vernieuwing van de tuinparken gemaakt; het plan sluit aan bij de veranderingen. De gebruiksmogelijkheden worden vergroot em het bestaansrecht van de volkstuinen wordt versterkt.

In De Tuinen van Westerpark wordt het idee van grotere openheid en bredere toegankelijkheid in hoofdlijnen uitgewerkt. De volkstuinparken zijn geen gesloten enclaves, maar worden een integraal onderdeel van Groot Westerpark. Een groene oase van stilte en rust midden in de stad. Waar tuinieren en recreëren met elkaar samengaan. Het algemeen groen, de clubgebouwen en de sportvelden kunnen – meer dan nu het geval is – door wandelaars en buurtgenoten worden gebruikt. Dit met behoud van rust, veiligheid, het verenigingsleven en het besloten karakter van de individuele tuinen zelf. Deze visie bevat onder andere extra toegangen, wandelroutes, verfraaiing van algemeen groen, verbetering van de veiligheid en programmatische mogelijkheden voor gebruik door buurtbewoners en bezoekers.

Hiermee ontstaat voor het stedelijk gebied van Amsterdam een uniek park, dat zich kenmerkt door een uitzonderlijke natuur en rust gecombineerd met wandelmogelijkheden en volkstuinen. Dit gebied wordt onderhouden door de tuinders.

Deze plannen willen wij, dat wil zeggen de volkstuinders van Sloterdijkermeer en Nut & Genoegen, voorleggen aan de gemeente en andere betrokkenen bij het Westerpark, zodat we samen met hen kunnen werken aan een waar Groot Westerpark. Dit plan geeft invulling aan de concept-visie voor dit groengebied, waarbij wordt uitgegaan van een ‘glas-in- loodprincipe’, een samenhangend geheel van verschillende functies en ver- schijningsvormen. Ook geven we vorm aan beleid dat onder andere is vastgelegd in de ‘Nota Volkstuinen’ uit 2005, de ‘Structuurvisie Amsterdam 2040’ uit 2011 en bouwen we voort op de visie van de Bond van Volkstuinders en onze ‘Visie over ontwikkelingen Groot Westerpark’ die we in september 2015 hebben gepubliceerd.


20 juni

Teleurstellend ontwerpbestemmingsplan Westerpark West aangenomen

Tijdens een beslissende vergadering op 23 mei j.l. heeft het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie West het ontwerpbestemmingsplan Westerpark West aangenomen en doorgestuurd naar het College van B & W, dat hier nu verder mee aan de slag moet. Teleurstellend genoeg is daarbij geen gevolg gegeven aan een aantal voorstellen van het comité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen en meer dan 3500 steunbetuigers, ter verbetering voor de transformatie van de voormalige kantoren naar:

 1. Een echt autovrije woonwijk (m.u.v. toegang voor onontbeerlijk nood- en werkverkeer)
 2. Bouw op voldoende afstand van het Brettenpad om te voorkomen dat monumentale bomenrij verloren gaat
 3. Geen nieuwe waterkering zonder dat afdoende is onderzocht of deze wel nodig is en geen schade aanricht aan de groene scheg

Het meest opzienbarende is echter wel dat de bestuurscommissie zelf géén beslissing heeft willen nemen over Kavel X. Voor het huidige parkeerterrein zijn twee voorstellen ingediend: de bouw van een torenflat door projectontwikkelaar Pinnacle en het door velen gedragen plan een groene bestemming te geven aan dit kavel. Reden zouden de hoge kosten voor vergroening zijn, die het stadsdeel zelf niet kan dragen.

Inmiddels heeft het comité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen een uitgebreide brief brief met commentaar en zienswijzen ingediend bij het college.


17 mei 2017
Negeert Bestuurscommissie de bezwaren van duizenden omwonenden en parkgebruikers?

Het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie (voormalige deelraad) van Amsterdam West vergaderde op 9 mei jl. over twee voorstellen voor het ontwerpbestemmingsplan Westerpark West.
Als eerste het voorstel van het dagelijks bestuur om het besluit over het al dan niet bouwen van een torenflat op het parkeerterrein (Kavel X) door te schuiven naar het college van B&W en de gemeenteraad van de centrale stad. Wij hebben daartegen geprotesteerd: het parkeerterrein ligt in de groene scheg, moet groen blijven en groener worden. En dus moet de Bestuurscommissie dát opnemen in het ontwerpbestemmingsplan.
Daarnaast is voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan voor het overige deel van het voormalige ING-terrein over te nemen zonder dat de voorstellen van het actiecomité Westerpark Groen en andere kritische buurtbewoners worden betrokken. Ook daartegen hebben we bezwaar aangetekend.
Bovendien hebben we aangevoerd dat de Bestuurscommissie het participatieproces chaotisch heeft laten verlopen en onze inhoudelijke bezwaren zonder enige echte argumentatie terzijde heeft geschoven.

Een en ander legden we al in de brief van 5 mei uitgebreid voor aan de leden van het algemeen bestuur (zie vorige update). We hebben dit nog eens benadrukt in een brief  van 12 mei 2017. Op dinsdag 23 mei a.s. vanaf 19.30u neemt de Bestuurscommissie een besluit over het plan dat naar de centrale stad gaat. Ook dan zal een delegatie van het actiecomité aanwezig zijn. Kom ook om te laten zien dat duizenden buurtbewoners, tuinders, vrienden en gebruikers van het Westerpark vinden dat de groene scheg ook echt groen moet blijven. Stadsdeelkantoor  West, Bos en Lommerplein 250.


Update Westerpark Groen!

Op dinsdagavond 9 mei ligt tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie van stadsdeel West dus het ontwerpbestemmingsplan Westerpark West aan de Haarlemmerweg ter tafel.

Met verbazing heeft het actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen! kennisgenomen van het plan en van het voorstel om aan het college van B&W twee keuzemogelijkheden voor te leggen over het huidige parkeerterrein, Kavel X.

De afgelopen periode hebben wij veel energie gestoken in de participatie, die door het stadsdeel is georganiseerd. Dit nadat we in een brief van 8 november 2016 voorstellen deden voor een tot dan toe ontbrekende echte, inhoudelijke discussie over Westerpark West. Vervolgens is een proces georganiseerd dat eigenlijk alleen als chaotisch kan worden gekarakteriseerd. Daarbij zijn ettelijke toezeggingen niet nagekomen. Wij, en ook andere buurtbewoners, hebben eenvoudig te realiseren voorstellen gedaan om de kwaliteit van het plan Westerpark West te verbeteren. Daarnaast hebben we aanvullende vragen gesteld en ook de betekenis van het omstreden Kavel X en de financiële aanpak en onderbouwing daarvan aan de orde gesteld. De ingediende ideeën zouden worden beoordeeld aan de hand van een toetsingskader, dat wil zeggen criteria van beleid, stedenbouwkundige inpassing en financiën. Dat kader werd niet alleen pas bekendgemaakt na afloop van het participatieproces in maart jl, maar is vervolgens ook helemaal niet toegepast. De ingediende varianten zijn alleen beoordeeld op financiële gevolgen; daarbij komt dat op de berekeningen nog heel wat af te dingen valt. In het participatiedocument dat meegestuurd is voor de vergadering op 9 mei a.s. wordt in enkele zinnen wel iets gezegd over beleid, maar is zorgvuldig vermeden in te gaan op de stedenbouwkundige en landschappelijke gevolgen van de diverse varianten. Tegelijkertijd zijn de reacties in de Nota van Beantwoording op meerdere punten slecht onderbouwd [Lees hier de brief met bijlage aan leden van de Bestuurscommissie].

Ook zien we in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan geen van de kritiekpunten van het comité Westerpark Groen terug en is voor Kavel X alleen de variant mét een hoge torenflat opgenomen.

Tijdens de vergadering op 9 mei (vanaf 19.30 uur in het Stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein 250, agendapunt 3, 21.15-22.30 uur) zullen wij dan ook luid en duidelijk weer onze stem weer laten horen.

Voor meer informatie: info@westerparkgroen.nl; of bel Katrien de Klein, 06-29513892


Vrienden van Westerpark Groen, zet in je agenda en komt allen!

Op dinsdagavond 9 mei om 19.30 uur buigt het Algemeen Bestuur (AB) van de Bestuurscommissie (voorheen deelraad) van stadsdeel West zich over het voorontwerpbestemmingsplan voor bebouwing en herbestemming van kantoren op het voormalige ING-terrein aan de Haarlemmerweg. Zoals bekend gaat het dan ook om de plannen voor een torenflat op Kavel X, het parkeerterrein aan de kop van de Bos en Lommerweg.

Het actiecomité Stop de BouwwoedeWesterpark Groen! heeft het afgelopen jaar intensief actie gevoerd tegen deze aantasting van het Westerpark en tegen andere ongewenste elementen in de plannen van de projectontwikkelaar; zoals te dichte bebouwing, overlast van autoverkeer in het park en aantasting van de bomen aan het Brettenpad. Het actiecomité en meerdere buurtbewoners hebben in het kader van de gemeentelijke participatie alternatieve voorstellen gedaan voor dit gebied. Dat heeft ertoe geleid dat er nu in ieder geval geen eenduidig voorstel voor het parkeerterrein meer ligt. De bestuurscommissie krijgt op 9 mei a.s. diverse mogelijkheden ter bespreking voorgelegd en zal twee weken later onder meer beslissen over de vraag of in het bestemmingsplan, dat vervolgens naar het college van de centrale stad gaat, twee alternatieven worden geboden voor het parkeerterrein: mét een torenflat, óf een groene parkachtige inrichting.

In de loop van de week volgt een nieuwsbrief met informatie over de manier waarop het actiecomité op deze avond jullie en onze stem wil laten horen. Waarbij het vooral belangrijk is dat er zoveel mogelijk medestanders zijn.

Vandaar dat we nu vast vragen deze datum te reserveren en op dinsdagavond 9 mei van de partij te zijn in het kantoor van stadsdeel West. Onze inzet blijft dat er geen parkruimte opgeofferd mag worden aan gebouwen! Daarin voelen we ons gesteund door de ruim 3500 mensen die de petitie hebben ondertekend.

Met groene groet

Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen!

PS1.
Voor degenen die nu voor het eerst bericht van ons ontvangen:

Op de website www.westerparkgroen.nl is te lezen wat er in de afgelopen maanden allemaal is gebeurd, welke alternatieve plannen we hebben ingediend en hoe het participatieproces met de gemeente tot nu is verlopen. Zie in het bijzonder de nieuwsbrieven van februari en maart j.l.

PS 2.
De gemeente heeft aangegeven dat meer informatie over de vergaderingen van het AB is terug te vinden op de website van stadsdeel West, of via https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws/algemeen-nieuws/nieuws-1/vergadering-a/. Daar zijn ook alle vergaderstukken terug te vinden.

Naast dat we van harte welkom zijn op de publieke tribune tijdens de vergadering van het AB op 9 mei, is het ook mogelijk dan in te spreken. Om van deze gelegenheid gebruik te kunnen maken is aanmelden verplicht, uiterlijk 24 uur van te voren via bestuurscommissie.sdw@amsterdam.nl. Ook hierover meer in onze volgende nieuwsbrief.


Vervolgavonden Kavel X

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Gerolf Bouwmeester, heeft in het kader van de participatie twee vervolgavonden belegd.

 1. Iedereen die voor 25 februari 2017 een variant voor kavel X heeft ingediend, nodigen we uit deze variant te presenteren . Naast geïnteresseerden in het plan, wordt het Algemeen Bestuur van stadsdeel West (AB) ook uitgenodigd.

Datum                 maandag 20 maart
Tijd                     19:30-21:00
Plaats                  Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam

 1.     Toelichting van de gemeente op de toetsing van de varianten
  De ingediende varianten voor kavel X worden getoetst. Hierbij wordt gekeken naar de stedenbouwkundige inpassing van de variant en of deze past binnen het beleid van de gemeente Amsterdam. Indien een variant hier aan voldoet, wordt door de gemeente een financiële berekening gemaakt. Deze financiële berekening wordt door een extern bureau getoetst. De uitkomst van de toets en de financiële berekening presenteert het projectteam graag aan de indieners van de getoetste varianten. Ook is er ruimte tot het stellen van vragen over de toets aan het projectteam en aan externe toetsers.

Datum               maandag 27 maart
Tijd                     19:30 tot 21:00
Plaats                Stadsdeelkantoor West, Raadzaal (P1.10), Bos en Lommerplein 250

Naast de indieners van een variant wordt de leden van het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie West ook uitgenodigd. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.


Update 4 februari
Onze kritiek op de gang van zaken en de gemaakte afspraken leggen we vast in een brief van 04-02 aan de heer G. Bouwmeester.
Brief G. Bouwmeester met presentatie varianten Westerpark West

Update 2 februari
Tot onze lichte verbazing worden leden van het actiecomité uitgenodigd om op 02-02 de varianten voor de transformatie van de voormalige ING-kantoren (Westerpark West) en invulling van het parkeerterrein (Kavel X) te presenteren.
Presentatie varianten voor Westerpark West door actiecomité Westerpark Groen
Het Actiecomité Westerpark Groen heeft een variant voor kavel X ingediend.  Variant kavel XL_laag

Op 19 januari 2017 volgt een reactie van Gerolf Bouwmeester, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Bestuurscommissie West
Brief G. Bouwmeester als reactie op brief comité van 2016 12-27

Op 15-01 ontvangen buurtbewoners huis-aan-huis een (eerder geschreven) brief waarin wordt meegedeeld dat het participatietraject voor kavel X (het parkeerterrein) wordt verlengd tot 24 februari. Tot die tijd kunnen alternatieve plannen worden ingediend. Bewonersbrief participatie Kavel X

Volg de actuele informatie ook via www.westerparkgroen.nl

_____________________________________________________________________________________

27 december

Buurtbewoners, tuinders en andere gebruikers van het Westerpark willen échte participatie

Het actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen stuurde wethouder Bouwmeester een brief om de verbazing uit te spreken over het uitblijven van echte participatie.

schermafbeelding-2017-01-06-om-09-19-45schermafbeelding-2017-01-06-om-09-20-10

7 december

schermafbeelding-2016-12-07-om-09-09-39

17 november 2016

schermafbeelding-2016-11-28-om-11-35-03

7 november

HET MOET ANDERS, BETER, GROENER

schermafbeelding-2016-11-07-om-14-53-50

Lees hier het commentaar op het Voorontwerp bestemmingsplan van Actiecomité Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen!

____________________________________________________________________________________________

24 oktober

De laatste nieuwsbrief:

schermafbeelding-2016-10-24-om-15-17-18

schermafbeelding-2016-10-24-om-15-17-33

www.westerparkgroen.nl Voor meer informatie: Eric van der Putten, ericputten@gmail.com of Katrien de Klein 06 295131892

schermafbeelding-2016-10-24-om-15-22-33

________________________________________________________________________________________________

14 oktober

Bewonersbrief

Klik op de link hieronder om de bewonersbrief te lezen die de gemeente rondstuurde over de besluitvorming rondom de nieuwbouw.

161020-bewonersbrief-ing-besluitvorming

________________________________________________________________________________________________

24 september 2016

schermafbeelding-2016-09-24-om-00-01-42

www.westerparkgroen.nl

https://www.facebook.com/events/100408260416796/

https://petities.nl/petitions/stop-de-bouwwoede-westerpark-groen?locale=nl

https://www.facebook.com/westerparkgroen/

Voor informatie Eric van der Putten, ericputten@gmail.com of Katrien de Klein, 06-29513892

______________________________________________________________________________________________

2 september 2016

Stop de bouwwoede – Westerpark Groen
Schermafbeelding 2016-09-04 om 16.49.22

Sinds enige tijd volgen de volkstuinders van Sloterdijkermeer en Nut&Genoegen de ontwikkelingen op het voormalig ING-terrein aan de Haarlemmerweg op de voet en met argusogen. Niet alleen in verband met de gevolgen van wind, schaduw, en veranderingen in water- en bodemgesteldheid. Maar ook omdat we sterk de indruk hebben dat de enorme (nieuw)bouwplannen in allerlei vormen leiden tot aantastingen van het hele Westerpark en dat de oplossing voor de behoefte aan extra groenvoorzieningen, die al die duizenden nieuwe bewoners zullen hebben, dan maar op de tuinparken gevonden moet worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het groen moet versterkt worden, niet afgekloven. Omdat de bouwplannen op dit terrein slechts de eerste zijn van nog veel meer die zullen volgen, is het van belang dat we juist nu onze stem laten horen. Samen met betrokken buurtbewoners vinden we dat deze plannen op een aantal punten echt verbeterd moeten, maar ook kunnen worden – zie de bijgevoegde folder met meer informatie, argumenten en alternatieven.

Manifestatie
De komende weken staan in het teken van een manifestatie met toeters en bellen op zondag 25 september 14.00-17.00 uur op het parkeerterrein naast de voormalige ING-toren, tegenover de Bos en Lommerweg.

Het volgende is hiervoor al gemaakt:

– Een website www.westerparkgroen.nl

– Een petitie die kan worden ondertekend via de petitiesite

Facebook-pagina

Event-pagina

Folder die gericht verspreid wordt in de omringende buurten, in het Westerpark en bij

evenementen op het Westergasfabriekterrein

– Spandoeken die worden opgehangen op ‘t parkeerterrein naast de voormalige ING-

toren

JOUW HULP IS NODIG:

1. TEKEN DE PETITIE

2. LIKE US ON FACEBOOK

3. STUUR FOLDER, FACEBOOK EN WEBSITELINKS NAAR AL JE VRIENDEN, FAMILIE,

KENNISSEN ETC.

4. KOM NAAR DE MANIFESTATIE op zondag 25 september, tussen 14.00 en 17.00 uur!
Als het programma bekend is wordt dit gemaild en verschijnt het op de website. Als je hand- en spandiensten wilt verrichten voor de manifestatie, of wilt flyeren bijvoorbeeld: mail dan naar Eric van der Putten, ericputten@@gmail.com


28 mei

Toch lagere woontoren

Na overleg met tuinders van Sloterdijkermeer en Nut & Genoegen en met omwonenden zijn de plannen voor de nieuwe woonwijk Westerpark West aangepast. De nieuwbouw naast het ING-kantoor wordt geen zestig maar 44 meter hoog. De nieuwe woontoren gaat veertien lagen tellen, zes minder dan in de oorspronkelijke planning.

Het gebouw wordt daarmee een meter lager dan het oude ING-gebouw ernaast.

Uitnodiging werkgroep Volkstuinen Pinnacle

uitnodiging Pinnacle

______________________________________________________________________________________________

7 april 2016
Sloop na de zomer;
aangepaste plannen over enkele weken

Onlangs hebben Eric Van der Putten (Sloterdijkermeer) en Mathieu Derckx (Nut & Genoegen) een gesprek gehad met Floris Roord van ontwikkelaar Pinnacle. Roord heeft hier duidelijkheid gegeven over de laatste stand van zaken van de plannen voor de nieuwbouw en verbouw van de gebouwen op het ING terrein.

Start sloop/overlast
De ING is nu bezig om het bestaande hoogbouwkantoor leeg te halen. Pinnacle verwacht dat de overdracht voor 1 juli 2016 kan plaatsvinden. De ontwikkelaar wil dan in de zomermaanden het gebouw verder van binnen ontmantelen. De sloop van de gevel is na de komende zomer gepland. Daarna komt de opbouw van de nieuwe gevel. Dit betekent in ieder geval voor de komende zomer geen tot weinig overlast voor de nabijgelegen tuinen.

Het is nog niet zeker wanneer de sloop van de nabijgelegen laagbouw en de andere gebouwen zal plaatsvinden. De palen voor de nieuwbouw zullen naar alle waarschijnlijkheid niet worden geheid, maar worden geboord; dit in verband met de kwetsbaarheid van de waterkering. Dit betekent ook minder geluidsoverlast.

Bebouwing op het parkeerterrein en andere terreinen betekent ook de bouw van een parkeerkelder. Deze kelder wordt gemaakt met damwanden. Zij worden met veel herrie de grond worden ingedreven. Dit leidt tot grote overlast op de tuinparken. Het is nog onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Wij hebben er bij de ontwikkelaar nogmaals op aangedrongen geen activiteiten met veel geluidsoverlast (bijvoorbeeld het slaan van damwanden voor de parkeergarages etc.) in de zomer te laten plaatsvinden. Hij heeft toegezegd hier mee rekening te houden.

Aangepaste plannen
Pinnacle zal over enkele weken aangepaste plannen presenteren; dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat dit al in de eerste maanden van dit jaar zou gebeuren. Die plannen worden nu nog uitgewerkt, maar komen neer op een minder hoog gebouw op het terrein van het bestaande parkeerterrein en op het laten vervallen van de ruimten boven het Brettenpad. Zoals jullie weten, hebben wij van meet af aan gezegd dat er op het parkeerterrein geen nieuwbouw zou moeten komen. Verder hebben wij ook aangegeven zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de aantasting van het Brettenpad. Verder denkt de architect MVRDV er onder andere aan om de gebouwen in grote te wisselen, waarbij wel dezelfde hoeveelheid oppervlakte blijft bestaan.

Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de aangepaste plannen voor het gebied. Deze plannen worden weer in de werkgroepen besproken.

Bezwaar tegen vergunning bestaand ING gebouw; verdere procedure
De besturen van Sloterdijkermeer en van Nut & Genoegen hebben in december 2015 bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een vergunning voor wijziging van de bestemming van het bestaande ING gebouw. De bezwaren betroffen vooral het feit dat de vergunningen vooruitlopend op andere plannen voor het gebied zou worden verleend en op de transformatie van het gebouw zelf (hoogte, gevelverandering). De gemeente heeft dit bezwaar afgewezen. De besturen beraden zich er over of ze verdere stappen nemen. Hierbij speelt ook dat de gemeente inmiddels een besluit heeft genomen om de coördinatie regeling voor het gebied toe te passen. Op basis hiervan kan besluitvorming die nodig is voor de realisatie van ontwikkelingen en projecten, zoals bestemmingsplan en bouwvergunningen, in één voorbereidingstraject gebundeld worden. Dit betekent ook één procedure voor bezwaar en beroep.